Ovan­ligt få snig­lar?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

NATUR. I lör­dags mor­se när jag tit­ta­de ut ge­nom fönst­ret upp­täck­te jag en fisk­mås som höll på att sväl­ja nå­got. När den med visst be­svär lyc­kats få ner by­tet gjor­de den en has­tig rusch och högg ett nytt byte. Det var en cir­ka de­ci­me­ter­lång spansk sni­gel som den högg tag i och lyc­ka­des sväl­ja.

Jag för­mo­dar att den ha­de gläd­je av slem­met som gjor­de att den lät­ta­re gled ner. Den fort­sat­te se­dan sin jakt och jag såg den se­na­re un­der da­gen pat­rul­le­ra ga­tor­na up­pen­bar­li­gen på jakt ef­ter fler snig­lar.

Jag har un­der för­som­ma­ren fun­de­rat på var­för det synts så ovan­lig få snig­lar och trott att det be­rott på tor­kan. Men kanske är fisk­må­sar­na en bi­dra­gan­de or­sak. De häc­kar ju nu i sto­ra de­lar av sta­den till ir­ri­ta­tion för som­li­ga.

Med den­na nya nä­ring för fåg­lar­na kan man vän­ta sig en fort­satt ex­pan­sion och den bör väl­kom­nas av sta­dens in­ne­vå­na­re som får mind­re åver­kan i si­na träd­går­dar och par­ker och slip­per hop­pa ha­ge mel­lan slem­mi­ga snig­lar.

John Erik Nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.