Bris­tan­de ru­ti­ner an­mäls

Hallands Nyheter - - Nyheter - WILHELM NILS­SON wn@hn.se

En pa­ti­ent med hud­för­änd­ring­ar glöm­des bort. När det vi­sa­de sig att den­ne ha­de hudcan­cer fick pa­ti­en­ten ome­del­bart ope­re­ras. Nu an­mä­ler Hal­lands sjuk­hus två hän­del­ser en­ligt lex Ma­ria.

De två in­ci­den­ter­na ska ha skett un­der vå­ren. Vid en av hän­del­ser­na ska en pa­ti­ent med hud­för­änd­ring­ar ha glömts bort.

Bris­tan­de ru­ti­ner på hud­kli­ni­ken led­de till att pa­ti­en­ten ald­rig fick nå­got provsvar ef­ter en väv­nads­prov­tag­ning (bi­op­si).

Ef­ter tre må­na­der hör­de pa­ti­en­ten av sig till sjuk­hu­set, för att få ve­ta re­sul­ta­tet av provsva­ren. Hud­för­änd­ring­en ha­de för­vär­rats, och pa­ti­en­ten fick ve­ta att hen ha­de hudcan­cer. Pa­ti­en­ten ope­re­ra­des ome­del­bart. Vid ett an­nat till­fäl­le ska en an­ställd på sjuk­hu­set ha fått en el­stöt, och där­ef­ter drab­bats av bå­de yr­sel och stick­ning­ar i han­den. Lam­pan ska ock­så ha gett från sig ett ljus­sken och en kraf­tig smäll.

Den an­ställ­de skul­le vid till­fäl­let hjäl­pa en pa­ti­ent att flyt­ta en säng­lam­pa. En lex Ma­ria-an­mä­lan i det här fal­let upp­rät­tas, då hän­del­sen skul­le kun­na med­fö­ra all­var­li­ga ska­dor för pa­ti­en­ten el­ler and­ra pa­ti­en­ter. Sjuk­hu­set har nu sett över si­na ru­ti­ner, och ar­be­tar nu för en åt­gärds­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.