Fak­ta: Usel press­fri­het i Tur­ki­et

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Stock­holm cent­re for free­dom, SCF, pub­li­ce­ra­de i slu­tet av 2016 en lis­ta över 191 jour­na­lis­ter som är fängs­la­de i Tur­ki­et. 187 av dem är an­kla­ga­de för att stöd­ja en­de­ra Gü­len-rö­rel­sen el­ler kur­dis­ka PKK. En­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen har de fängs­la­de svårt att få tag på ad­vo­ka­ter som är vil­li­ga att ta sig an de­ras fall på grund av ris­ken att själ­va bli ut­sat­ta för re­pres­sa­li­er.

* En­ligt Deutsche Wel­le fick 780 jour­na­lis­ter sin press­le­gi­ti­ma­tion in­dra­gen i Tur­ki­et un­der år 2016.

* Två av Tur­ki­ets mest fram­stå­en­de un­der­sö­kan­de jour­na­lis­ter, Can Dün­dar och Er­dem Gül, döm­des i maj 2016 till fem års fäng­el­se var­de­ra för att de av­slö­jat att Tur­ki­et smugg­la­de va­pen till stri­dan­de grup­per i Sy­ri­en.

* Tur­ki­ets am­bas­sad i Sve­ri­ge ut­ö­va­de vå­ren 2016 på­tryck­ning­ar mot TV4 för att för­sö­ka stop­pa vis­ning­en av do­ku­men­tä­ren ”Sey­fo 1915 - det as­sy­ris­ka folk­mor­det”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.