Fak­ta:

MRSA

Hallands Nyheter - - Nyheter -

MRSA är klas­sad som en all­män­far­lig sjuk­dom en­ligt smitt­skydds­la­gen och al­la fall mås­te rap­por­te­ras till smitt­skyddslä­ka­re och till Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

MRSA är stam­mar av gu­la sta­fy­lokoc­ker som bli­vit re­si­sten­ta mot fler­ta­let an­ti­bi­o­ti­ka. En bä­ra­re av MRSA be­hö­ver in­te ha någ­ra be­svär, men det upp­står pro­blem när bak­te­ri­er­na kom­mer i kon­takt med ex­em­pel­vis ett sår.

MRSA har ti­di­ga­re fram­för allt spri­dits inom vår­den och har där­för även kal­lats ”sjuk­hus­sju­kan”. I dag är smitt­sprid­ning­en van­lig även i öv­ri­ga sam­häl­let.

Gu­la sta­fy­lokoc­ker är den van­li­gas­te or­sa­ken till så­rin­fek­tio­ner el­ler böl­der. De kan ock­så or­sa­ka lung­in­flam­ma­tion, hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion och in­fek­tion i ske­lett och le­der. Har man drab­bats av re­si­sten­ta gu­la sta­fy­lokoc­ker krävs sär­skild an­ti­bi­o­ti­ka för att be­hand­la in­fek­tio­nen. Käl­lor: FOLK­HÄLSO­MYN­DIG­HE­TEN OCH RE­GI­ON HALLAND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.