Bak­grund: By­sko­lor­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Sep­tem­ber 2016: Sko­lor­na i Oko­me, Älvsered, Årstad och Fa­ge­red ska gö­ras om från F-5 till F-3-sko­lor. Älv­se­reds ele­ver ska från och med års­kurs fy­ra bus­sas till Apel­sko­lan i Ul­la­red. Be­slu­tet över­kla­gas. * Feb­ru­a­ri 2017: Kom­mu­nen änd­rar sig ef­ter pro­tes­ter från för­äld­rar­na. Lands­bygds­sko­lor­na ska byg­gas ut till F-6-sko­lor. * Au­gusti 2017: Barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en läg­ger ett för­slag om att stänga Älvsered un­der ett år då an­ta­let be­hö­ri­ga lä­ra­re in­te är till­freds­stäl­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.