Gift­ägg i Sve­ri­ge kas­se­ra­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

LIVSMEDEL. Det svens­ka ar­be­tet med att spå­ra ägg som in­ne­hål­ler res­ter av gif­tigt be­kämp­nings­me­del är över. Den se­nas­te le­ve­ran­sen av 5 500 ägg till en gros­sist i Gö­te­borg har stop­pats, en ti­di­ga­re le­ve­rans har spå­rats till re­stau­rang­er där de kas­se­rats – el­ler ätits upp.

Livs­me­dels­ver­ket har in­for­me­rat om att den som ätit av äg­gen in­te be­hö­ver va­ra oro­lig.

– Ut­i­från vå­ra be­räk­ning­ar ba­se­rat på upp­mät­ta hal­ter och svens­ka mat­va­nor är det in­te nå­gon häl­so­risk ifall du ätit av äg­gen. Det gäl­ler bå­de vux­na och barn, sä­ger Pet­ra Fo­h­gel­berg vid Livs­me­dels­ver­ket. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.