FN: Över­våld krä­ver åt­gär­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VENEZUELA. FN:S hög­kom­mis­sa­rie för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter sä­ger sig ha do­ku­men­te­rat ”om­fat­tan­de och sys­te­ma­tiskt över­våld och god­tyck­lig­li­ga gri­pan­den” mot de­mon­stran­ter i Venezuela.

5 051 per­so­ner i Venezuela har bli­vit god­tyck­ligt grip­na se­dan april. Bland dem finns fler än 1 000 per­so­ner som tros va­ra fri­hets­be­rö­va­de fort­fa­ran­de, upp­ger FN.

För att skyd­da Ve­ne­zu­e­las bort­driv­na högs­ta åkla­ga­re Lu­i­sa Orte­ga mot re­gi­men krä­ver FN för­sik­tig­hets­åt­gär­der. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.