Kritik mot Borg-ut­red­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Po­li­sens ut­red­nings­ar­be­te ifrå­ga­sätts av ad­vo­kat Eli­sa­beth Mas­si Fritz, se­dan för­un­der­sök­ning­en mot ti­di­ga­re fi­nans­mi­nis­tern Anders Borg lagts ner.

”Det är an­märk­nings­värt att po­li­sen in­te an­strängt sig för att kon­tak­ta even­tu­el­la mål­sä­gan­den som kan ha bli­vit ut­sat­ta för brott. Även kon­tak­tat even­tu­el­la vitt­nen som be­fann sig på fes­ten. Även hört Anders Borg ha­de ock­så va­rit på sin plats och ha­de med all sä­ker­het lett till yt­ter­li­ga­re ut­red­nings­åt­gär­der”, skri­ver hon till TT. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.