ATEISTER SES SOM ONDARE ÄN RELIGIÖSA.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Att va­ra tro­en­de in­ne­bär att man är mind­re be­nä­gen att be­gå ondsin­ta hand­ling­ar, tror män­ni­skor från 13 oli­ka län­der en­ligt en ny stu­die som pub­li­ce­rats i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Na­tu­re Hu­man Be­ha­viour, upp­ger Ve­ten­skaps­ra­di­on.

Fors­kar­na har stu­de­rat drygt 3 000 per­so­ner från 13 län­der och de­ras in­ställ­ning till tro­en­des och ic­ke-tro­en­des mo­ral­kom­pass. Re­sul­tat vi­sar att man runt om i värl­den ser tro som nå­got som hind­rar män­ni­skor från omo­ra­lis­ka och on­da hand­ling­ar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.