Instagram av­slö­jar hur du mår

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■De­pri­me­ra­de per­so­ner pub­li­ce­rar en an­nan typ av bil­der på Instagram jäm­fört med fris­ka, en­ligt forsk­ning som pre­sen­te­ras i tid­skrif­ten EPJ Da­ta Sci­ence. Fors­kar­na hop­pas att me­to­den ska an­vän­das för att upp­täc­ka psy­kisk sjuk­dom så ti­digt som möj­ligt.

De­pri­me­ra­de ten­de­rar att pub­li­ce­ra bil­der med and­ra bild­kva­li­te­ter, som den till hö­ger som in­ne­hål­ler mer blått och grått och är mör­ka­re än fo­tot till väns­ter. Fris­ka pub­li­ce­rar of­ta­re ”färg­gla­da” bil­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.