Fak­ta: Mongoliet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Med en yta på drygt 1,5 mil­jo­ner kvadrat­kilo­me­ter är Mongoliet mer än tre gång­er så stort som Sve­ri­ge, men be­folk­ning­en är tre gång­er så li­ten, cir­ka tre mil­jo­ner män­ni­skor. ■■Av des­sa bor nu­me­ra un­ge­fär hälf­ten i Ulan Ba­tor. Där får de in­te plats inom plan­lagt om­rå­de, ut­an en ma­jo­ri­tet av hu­vud­sta­dens be­folk­ning bor i no­mad­tält. ■■1960 lev­de två tred­je­de­lar av be­folk­ning­en på lan­det. Nu är si­tu­a­tio­nen den om­vän­da, med mind­re än en tred­je­del ut­an­för stä­der­na. ■■Mongoliet har en myc­ket rik och dra­ma­tisk histo­ria, med de grym­ma härs­kar­na Djing­is och Kublai Khans kon­ti­nen­tö­ver­skri­dan­de härj­ning­ar på 1200-ta­let som gi­ven kul­men. De­ras ri­ke har än i dag re­kor­det som världs­hi­sto­ri­ens störs­ta. ■■Mon­go­ler­na är stol­ta över si­na för­fä­der, men historien ger dem ock­så pro­blem – många and­ra asi­a­ter har än i dag för­do­mar om att mon­go­ler är ag­gres­si­va och kon­flikt­be­näg­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.