Po­li­ti­ker­ka­ran­tän fö­reslås

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POLITIK. Re­ge­ring­en sik­tar på att läg­ga fram ett för­slag i höst om nya ka­rens­reg­ler för stats­råd och stats­sek­re­te­ra­re som by­ter jobb, rap­por­te­rar Ekot i Sve­ri­ges Ra­dio.

– Det är bra att vi har rö­rel­se mel­lan politik och nä­rings­liv, men då mås­te det ock­så fin­nas reg­ler som bland an­nat han­te­rar po­ten­ti­el­la in­tres­se­kon­flik­ter, sä­ger ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S) till Ekot.

Mo­de­ra­ter­na är ”i prin­cip po­si­ti­va till en re­gle­ring”, men vill att re­ge­ring­en åter­kom­mer med de­tal­jer, en­ligt Andre­as Nor­lén (M), ord­fö­ran­de i kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.