Folk nä­ra snabb­mat in­te fe­ta­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FORSK­NING. Folk som har snabb­mats­re­stau­rang­er i sin ome­del­ba­ra när­het är in­te fe­ta­re än and­ra. Det kon­sta­te­rar ame­ri­kans­ka fors­ka­re ef­ter att ha kart­lagt 1,7 mil­jo­ner krigs­ve­te­ra­ner. Ve­te­ra­ner­na lev­de i 382 oli­ka stor­stads­om­rå­den och ge­nom att kon­ti­nu­er­ligt sam­la in upp­gif­ter om de­ras längd och vikt samt bo­stads­a­dress, kun­de fors­kar­na be­räk­na för­änd­ring­ar i ve­te­ra­ner­nas kropps­mas­se­in­dex (BMI) be­ro­en­de på när­he­ten till mat­af­fä­rer re­spek­ti­ve snabb­mats­re­stau­rang­er. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.