Li­te om:

Sa­ra Wes­terlund

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Den 10 au­gusti 1987 i Gö­te­borg. Upp­vux­en i Fa­ge­red * Bor: I cen­tra­la Var­berg men flyt­tar i höst till hus i Fal­ken­berg * Ut­bild­ning: Lä­rar­ut­bild­ning i Halm­stad * Gör: För­äld­ra­le­dig från ar­be­tet som fri­tidspe­da­gog på Fal­ken­bergs Mon­tes­so­ri­sko­la * Fa­milj: Sam­bon Lud­wig, bar­nen Karl, 5 år, och Ken­zi, 7 må­na­der * In­tres­sen: Fa­mil­jen, um­gås med vän­ner, re­sa och som­ma­rens cam­ping­liv i Kär­ra­dal och ishoc­key (fa­vo­rit­la­get är Frölun­da) *

Bil­der: ANNA MI MATZÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.