DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 1997, kun­de män­ni­skor i Cen­tra­leu­ro­pa åter­vän­da till si­na hem, ef­ter att ha eva­ku­e­rats un­der den värs­ta över­sväm­ning­en un­der he­la 1900-ta­let. Då ha­de sky­fal­len i ju­li må­nad fått flo­den Oder med bi­flo­der att sväm­ma över och ska­pa ka­os i fram­för allt Po­len, Tjec­ki­en och Tyskland. Hund­ra män­ni­sko­liv och ti­o­tals mil­jar­der eu­ro i ma­te­ri­el­la ska­dor blev pri­set.

30

...mil­jo­ner kro­nor kom en rå­nar­li­ga un­dan med i en av de fräc­kas­te ri­fi­fikup­per­na i svensk brotts­hi­sto­ria. För 25 år se­dan, 1992, bor­ra­de sig rå­nar­na in i Go­ta­ban­kens kon­tor i Al­by sö­der om Stock­holm, och hann bry­ta upp cir­ka 500 bank­fack in­nan ban­ken öpp­na­de på mån­dag mor­gon. Un­der de tre nät­ter som bor­ran­det på­gick ha­de väk­ta­re, po­lis och brand­kår kal­lats till plat­sen fle­ra gång­er – ut­an att fat­ta miss­tan­kar.

All upp­vakt­ning un­dan­be­des

Skå­ne­ga­tan, Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.