En­ström läg­ger klub­ban på hyl­lan

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOC­KEY: Ti­na En­ström av­slu­tar ishoc­key­kar­riä­ren, med­de­lar hon via sin klubb Djur­går­dens webb­plats.

”Hoc­keyn har va­rit mitt liv se­dan jag var två år gam­mal så det här är ing­et lätt be­slut att ta, men jag sak­nar mo­ti­va­tion för att fort­sät­ta spe­la ishoc­key”, sä­ger 26-åring­en.

En­ströms me­rit­lis­ta ta­lar för sig själv. Hon har bland an­nat vun­nit två Sm-guld, ett Vm-brons och spe­lat OS, och ses av många som en av Sve­ri­ges störs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na.

”Ti­na har be­stämt sig för att slu­ta för att hon mår bra ut­an hoc­keyn. För mig är det vik­ti­gast att man mår bra och att li­vet går först”, sä­ger Da­ni­je­la Run­dqvist, som ti­di­ga­re spe­la­de till­sam­mans med En­ström och som nu­me­ra är verk­sam­hets­an­sva­rig i Djur­går­dens dam­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.