Ma­rio Ba­lo­tel­li kör­de för fort – igen

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Fot­bolls­spe­la­ren Ma­rio Ba­lo­tel­li, till var­dags i frans­ka Nice, är i nytt blåsvä­der.

I lör­dags stop­pa­des ita­li­e­na­ren av tra­fik­po­li­sen i Vi­cen­za, ef­ter att ha kört i över 170 kilo­me­ter i tim­men i sin Fer­ra­ri, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AFP.

En­ligt upp­gif­ter ska Ba­lo­tel­li ha kört ikapp med en kom­pis i en Lam­borg­hi­ni. Po­li­sen be­kräf­tar att Ba­lo­tel­li stop­pa­des, och att han fick bö­ter på plat­sen.

26-åri­ge Ma­rio Ba­lo­tel­li, som ge­nom åren va­rit in­blan­dad i en rad oli­ka skan­da­ler, har kört för fort ti­di­ga­re. Många gång­er. Mel­lan 2012 och 2013 stop­pa­des han vid in­te mind­re än 18 till­fäl­len av po­li­sen i Ita­li­en och un­der sin tid i Li­ver­pool blev han av med kör­kor­tet i 28 da­gar – den gång­en kör­de han i 175 kilo­me­ter i tim­men på mo­tor­vä­gen i nor­ra Eng­land.

En­ligt en ta­les­per­son för po­li­sen i Vi­cen­za er­kän­de Ba­lo­tel­li sitt brott den här gång­en – nå­got som in­te all­tid va­rit fal­let vid de ti­di­ga­re till­fäl­le­na – och bad dess­utom om ursäkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.