Kra­mer upp­ges mag­sjuk

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO ANDRE­AS JOHNSON

Den svens­ka Vm-trup­pen i friidrott har drab­bats av mag­sju­ka och en­ligt upp­gif­ter ska de rö­ra sig om Sä­ve­dalslö­pa­ren Andre­as Kra­mer. För­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint be­kräf­tar att en man­lig id­rot­ta­re ska ha in­sjuk­nat. – Vi har iso­le­rat den drab­ba­de per­so­nen och den som han bod­de med, sä­ger hon.

En­ligt Ra­di­ospor­ten ska Sä­ve­dals-lö­pa­ren Andre­as Kra­mer, nat­ten till mån­dag, bli­vit mag­sjuk. Vid lunch­tid på tis­da­gen be­rät­ta­de Tor­ne­klint att det rör sig om en man­lig ak­tiv i det svens­ka lands­la­get som in­sjuk­nat.

– Jag vill in­te näm­na någ­ra namn men det är en som har bli­vit sjuk. I öv­rigt är det helt oför­änd­rat lä­ge i trup­pen, sä­ger hon.

Nu vid­tar för­bun­det för­sik­tig­hets­åt­gär­der för att det in­te ska spri­da sig till fler. Bland an­nat kom­mer de ak­ti­va in­te um­gås för myc­ket i grupp.

– Vi flyt­ta­de di­rekt ut den som bod­de med ho­nom, så nu har de två rum. Vi fick flyt­ta på en ledare ock­så från det rum­met så att de två bor själ­va, ifall den and­re ock­så är smit­tad. Vi ställ­de in en lag­sam­ling och en båt­tur i går och lag­sam­ling­en i mor­se la vi ut­om­hus, sä­ger Tor­ne­klint.

Sve­ri­ge är in­te en­samt om att drab­bas. To­talt upp­ges om­kring 30 ak­ti­va ha in­sjuk­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.