Fak­ta:

Po­li­sen tip­sar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Det är jät­te­vik­tigt att man har ro­ligt och att man tar hand om varand­ra.

* Drick gär­na vat­ten om du kän­ner att du är i be­hov av det.

* Lyss­na till de sä­ker­hets­an­vis­ning­ar som finns. Lyss­na till de som ar­be­tar på eve­ne­mang­et. De är där för din skull.

* Vi­sa ci­vil­ku­rage. Om man ser nå­got som in­te är okej, gör någon­ting. Age­ra ef­ter er för­må­ga. Blun­da in­te för det.

* Om det hän­der nå­got: Vi är otro­ligt många som job­bar in­ne på om­rå­det: po­li­ser, ord­nings­vak­ter, sjuk­vårds­per­so­nal, funk­tio­nä­rer. Al­la är märk­ta på nå­got sätt. Det är ba­ra att vän­da sig till vem som helst så ser vi till att man får rätt hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.