Fak­ta: Rot­ting

Hallands Nyheter - - Bostad -

* Rot­ting är en snabb­väx­an­de li­an som od­las till­sam­mans med gum­miplan­tor i Syd­osta­si­en. När den le­ve­re­ras är den hård, och för att bö­ja (”ba­sa”) den mås­te den het­tas upp.

* Rot­ting­möb­ler tål in­te väder och vind, men i öv­rigt är rot­ting­en ett lätt­skött ma­te­ri­al som in­te be­hö­ver un­der­hål­las. Damm­sug bort damm och tor­ka av nå­gon gång med en fuk­tig tra­sa.

* Al­la rot­ting­möb­ler till­ver­kas helt för hand, även om det går att ef­fek­ti­vi­se­ra de­lar av pro­duk­tio­nen i fa­brik.

* Korg­möb­ler kan ock­så va­ra gjor­da i pil, det var van­li­ga­re förr. De tätt flä­ta­de korg­få­töl­jer­na som var po­pu­lä­ra i bör­jan av 1900-ta­let och som kna­kar li­te är gjor­da av pil, me­dan de li­te gle­sa­re, stra­ma­re sto­lar­na från 1930-ta­let är gjor­da i rot­ting.

* För­u­tom ny­pro­duk­tion och re­pa­ra­tio­ner av korg- och rot­ting­möb­ler flä­tar Larsson Korgmakare bland an­nat sit­sar i rot­ting, sjö­gräs och pap­pers­snö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.