Ny­skri­ven musik av Sven-da­vid Sand­ström, för so­pra­nen Ka­rin Dahl­berg, ska urupp­fö­ras på Var­bergs te­a­ter.

Med start i dag tar Chang­e­fes­ti­va­len över Var­berg och Kungs­bac­ka och fyl­ler stä­der­na med grän­sö­ver­skri­dan­de, vac­ker och in­tres­sant musik.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­lin Ei­re­felt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.ei­re­felt@hn.se

2013 slogs Var­berg och Kungs­bac­kas fes­ti­va­ler för kam­mar­mu­sik ihop till en.

– Syf­tet var att bred­da publik­un­der­la­get, nå nya publik­grup­per och vid­ga be­grep­pet kam­mar­mu­sik, sä­ger Mats Eriks­son, pro­jekt­le­da­re för fes­ti­va­len Change Music Fes­ti­val.

FES­TI­VA­LEN SOM INNEFATTAR and­ra musik- och konst­for­mer, men har den klas­sis­ka mu­si­ken som bas, ar­ran­ge­ras i hel­gen för fem­te året i rad, och äger rum i Var­berg och Kungs­bac­ka 10-13 au­gusti. De två kom­mu­ner­na är ar­ran­gö­rer med stöd av Re­gi­on Halland.

– Här får man mö­ta rik­ti­ga världs­mu­si­ker i ett in­timt sam­man­hang. Kam­mar­mu­sik be­ty­der egent­li­gen musik i mind­re for­mat. Det har vi ta­git fas­ta på, sä­ger Mats Eriks­son.

På fre­dag ger so­pra­nen Ka­rin Dahl­berg och pi­a­nis­ten Bernt Wil­helms­son konserten ”Med sång­ens ving­ar” på Var­bergs te­a­ter.

– Det blir en världs­pre­miär av sång­cy­keln ”Som eld­flu­gan tänds

och slock­nar” som en av Sve­ri­ges främs­ta ton­sät­ta­re, Sven-da­vid Sand­ström, har skri­vit till mig. Det är fan­tas­tiskt ro­ligt, sä­ger Ka­rin Dahl­berg.

De tre sång­er­na är dik­ter av No­bel­pris­ta­ga­ren To­mas Tran­strö­mer, som Sven-da­vid Sand­ström har skri­vit musik till.

– De är väl­digt vack­ra, väl­digt me­lo­di­ö­sa sång­er som sät­ter Tran­strö­mers ord i fo­kus, sä­ger Ka­rin Dahl­berg.

HON SIT­TER UT­AN­FÖR te­a­ter­sa­long­en i Var­berg där hon ska ge konserten på fre­dag. Hon ges­ti­ku­le­rar iv­rigt när hon pra­tar om Svenda­vid Sand­ström och hans musik.

– Han är en orädd kom­po­si­tör. Den mest kän­da Mat­teus­pas­sio­nen har skri­vits av Jo­hann Se­basti­an Bach. De fles­ta kom­po­si­tö­rer skul­le ald­rig ge sig på att skri­va ny musik till sam­ma text, som Jo­hann Se­basti­an Bach, men Sven-da­vid Sand­ström gör det, sä­ger Ka­rin Dahl­berg som näs­tan blir tår­ögd när hon pra­tar om förs­ta gång­en hon fick se kom­po­si­tö­rens hand­skriv­na no­ter av de tre sång­er­na hon ska sjunga nu på fre­dag.

– Jag äls­kar att sjunga ny musik. Ing­en har hört det för­ut. Det finns ing­en tolk­ning att jäm­fö­ra med. Sven-da­vid har tänkt på mig och min röst när han har skri­vit. Jag blir så rörd, sä­ger Ka­rin Dahl­berg som är upp­vux­en i en stor mu­si­ka­lisk fa­milj i Håcksvik och flyt­ta­de till Var­berg ef­ter ut­bild­ning­en på Mu­sik­hög­sko­lan i Gö­te­borg, 1997.

På fre­dag sjung­er hon även ”At Pe­a­ce” som kom­po­si­tö­ren Ma­ria Löf­berg från Glom­men har skri­vit text och musik till.

– Ma­ria och jag är go­da vän­ner se­dan mu­sik­hög­sko­le­ti­den och hon har verk­li­gen skri­vit en sång som ta­lar till mig per­son­li­gen, sä­ger Ka­rin Dahl­berg som till­sam­mans med Bernt Wil­helms­son pla­ne­rar att släp­pa en ski­va med bland an­nat ”At Pe­a­ce” och ”Som eld­flu­gan tänds och slock­nar” näs­ta år.

KA­RIN DAHL­BERG OCH Bernt Wil­helms­sons kon­sert är en av 18 oli­ka pro­gram­punk­ter på hel­gens fes­ti­val.

– Jag tyc­ker att in­tres­set för kam­mar­mu­si­ken väx­er i och med att fes­ti­va­len blir stör­re och mer eta­ble­rad. Vi säl­jer un­ge­fär 2 000 bil­jet­ter un­der fy­ra da­gar. Vi har ock­så kon­ser­ter som är gra­tis att se. Vi vill lyf­ta fram den fan­tas­tis­ka mu­sikskat­ten som finns in­om den klas­sis­ka gen­ren och gö­ra den till­gäng­lig för kom­mu­nin­vå­na­re och till­res­ta, sä­ger Mats Eriks­son.

Fes­ti­va­len fort­sät­ter att ut­veck­las. Change Music Fes­ti­val kom­mer fram­ö­ver att åter­kom­ma vartan­nat år i stäl­let för var­je.

– Näs­ta gång blir 2019. Då är fes­ti­va­len än­nu stör­re, med sam­ma höga kva­li­tet men än­nu mer till­gäng­lig, sä­ger Mats Eriks­son.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

KLAS­SISK MUSIK. Var­bergs­so­pra­nen Ka­rin Dahl­berg mär­ker att in­tres­set för kam­mar­mu­sik ökar, i takt med att Change Music Fes­ti­val blir stör­re.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

VÄRLDS­PRE­MIÄR. Ton­sät­ta­ren Sven-da­vid Sand­ström, som fi­rar 75 år som kom­po­si­tör i år, har skri­vit tre sång­er tilläg­na­de Var­bergs­so­pra­nen Ka­rin Dahl­berg som fram­förs på Var­bergs te­a­ter på fre­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.