Ned­hug­gen skog an­mäld

KAN SKA­DA DJUR- OCH VÄXTLIV: ”VI SER ALL­VAR­LIGT PÅ DET­TA” Ett om­rå­de mot­sva­ran­de två fot­bolls­pla­ner har av­ver­kats vid Staf­singe strand. Kom­mu­nen har in­te gett nå­got till­stånd och har där­för po­li­san­mält hän­del­sen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

Falkenberg har po­li­san­mält olov­lig av­verk­ning av bus­kar och skogs­par­ti­er på kom­mu­nens mark vid Staf­singe strand. Fö­re­ta­get som röjt på plat­sen väg­rar av­slö­ja upp­drags­gi­va­ren.

Ve­ge­ta­tion av skog och buskage har av­ver­kats ut­an kom­mu­nens tillå­tel­se. Om­rå­det lig­ger ut­med Långrevs­vä­gen vid Staf­singe strand. Kom­mu­nen har po­li­san­mält hän­del­sen.

– Vi ser all­var­ligt på den här ty­pen av hän­del­ser, sä­ger Johan Risholm, till­för­ord­nad sam­hälls­bygg­nads­chef i Fal­ken­bergs kom­mun.

KOM­MU­NEN VÄN­TAR PÅ att po­li­sen ska ut­re­da vil­ka som be­ställt av­verk­ning­en. Kvar på om­rå­det finns inga spår av va­re sig bus­kar el­ler träd, för­u­tom tre hö­gar av sly in­till kan­ten.

– Vi vet in­te vad som va­rit på plat­sen in­nan, om det va­rit träd el­ler buskage. Men nu finns det ingen­ting kvar, sä­ger Johan Risholm.

Han sä­ger att det en­ligt de­talj­plan är all­män plats­mark, och där­med för­bju­det för and­ra än kom­mu­nen att fäl­la träd. Mar­ken ägs av en sam­fäl­lig­hets­för­e­ning och kom­mu­nen är den störs­ta de­lä­ga­ren. Ef­tersom det är plan­lagd mark så lig­ger an­sva­ret hos kom­mu­nen att ta hand om mar­ken. Det­ta in­ne­bär även att kom­mu­nen mås­te sam­tyc­ka i ett så­dant här be­slut.

– Man får ab­so­lut in­te gå in på kom­mu­nal mark, el­ler på nå­gon an­nans mark hel­ler för den de­len, och rö­ja ut­an till­stånd. Vi har där­för po­li­san­mält hän­del­sen, sä­ger Johan Risholm.

Han me­nar på att det nu lig­ger i po­li­sens hän­der och det är upp till dem att ut­re­da vem som lig­ger bakom röj­ning­en. Far­mar­tjänst är fö­re­ta­get som fått be­ställ­ning­en och ut­fört job­bet men vill in­te upp­ge nam­nen på de fy­ra per­so­ner som ska ha be­ställt job­bet.

– De sa att de var an­delsä­ga­re så man för­vän­tar sig att de som be­stäl­ler har rätt att gö­ra det. Spe­ci­ellt i ett så­dant här fall så räk­nar man att all­ting är klart, sä­ger Carl-ben­ny Hans­son på Far­mar­tjänst.

JOHAN RISHOLM PÅ kom­mu­nen sä­ger att det in­te är ovan­ligt att husä­ga­re tar sa­ken i eg­na hän­der.

– Men kom­mu­nen mås­te fort­fa­ran­de god­kän­na och det har vi in­te gjort, sä­ger han.

An­led­ning­en till att man in­te får av­ver­ka träd och buskage ut­an till­lå­tel­se är för att det kan ge kon­se­kven­ser för djur- och växtliv. Kom­mu­nen ska tit­ta på vil­ka na­tur­vär­den som kan ha gått för­lo­ra­de. Då tit­tar man även på strand­skydd, riks­in­tres­se och om det är en skyd­dad natur.

– VI MÅS­TE ut­re­da hur stor ska­da det här har gjort. Det är ovan­ligt stor om­fatt­ning på av­verk­ning­en. An­nars bru­kar det kans­ke va­ra ett, två träd och of­tast bru­kar det va­ra för att få havs­ut­sikt. Men des­sa har ju in­te smu­git med det ef­tersom det är ett be­ställ­nings­jobb.

HN har sökt ef­ter de fy­ra per­so­ner­na som upp­gett sig va­ra mar­kä­ga­re vid be­ställ­ning­en, men ut­an re­sul­tat.

Bild: JONATAN BYLARS

EN MÅ­NAD EF­TER. Nu har grä­set bör­jat växa ut igen men kvar finns fort­fa­ran­de hö­gar­na av sly.

* Det är här, vid Staf­singe strand, som ve­ge­ta­tion olov­li­gen av­ver­kats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.