120 ki­lo le­go är på be­sök när det ar­ran­ge­ras le­go­träff för al­la barn mel­lan 6 och 15 år i Falkenberg.

BYG­GA: LEGOFESTIVAL I FALKENBERG

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

Det är full fart på byg­gan­det när Fal­ken­bergs kom­mun och le­go­fö­re­ta­get Brem­ler Brick ord­nar bygg­täv­ling, bit­giss­ning och pro­blem­lös­ning i Falk­hal­len den 9-10 au­gusti mel­lan 11 och 17.

Kan man kom­mu­ni­ce­ra med le­go? För det svens­ka fö­re­ta­get Brem­ler Brick är det vad allt hand­lar om. De byg­ger mo­del­ler till fö­re­tag, gör pre­sen­ter och an­ord­nar träf­far för al­la som tyc­ker om att byg­ga med le­go. Ons­da­gens eve­ne­mang i Falk­hal­len är stopp 14 av sam­man­lagt 18 på den Sve­ri­ge­tur­né som Brem­ler Brick nu gör. Det­ta är förs­ta året som de åker på den­na tur­né, med 120 ki­lo le­go som får åka kors och tvärs över he­la lan­det, från Pi­teå till Sjö­bo.

– Det är suc­céar­tat här i Falkenberg. Myc­ket mer be­sö­ka­re än vad vi är va­na vid, sä­ger Stefan Eriks­son.

Han är 35 år och är svårt för­tjust i att åter­ska­pa be­fint­li­ga byg­gen i le­go­for­mat.

– ATT JAG FICK upp in­tres­set igen bör­ja­de när min flick­vän för någ­ra år se­dan hit­ta­de Simp­sons­le­go. Då vak­na­de jag till liv. I dag ar­be­tar jag med le­go som kom­mu­ni­ka­tions­me­del. För mig är det bäs­ta med Le­go pro­blem­lös­ning­en. Jag kan se en bygg­nad på sta­den och så frå­gar jag mig hur man byg­ger en så­dan med le­go, och på den vägen är det, sä­ger Stefan Eriks­son.

För da­gen har de satt upp någ­ra oli­ka sta­tio­ner för oli­ka ty­per av le­go­ak­ti­vi­te­ter. Det ord­nas täv­ling i le­go­byg­ge, giss­nings­le­kar och pro­blem­lös­nings­sta­tio­ner. Man kan vin­na bygg­set och glass. Se­dan finns gi­vet­vis ett le­go­hav där man kan äg­na sig åt det som på le­go­språk kal­las för fri­byg­gan­de. Där be­fin­ner sig de fles­ta be­sö­kar­na.

ZIMON AUGUSTSSON ÄR en av många som har hit­tat till da­gens le­go­e­ve­ne­mang. Han är nyss hem­kom­men från Öland och för­sö­ker att byg­ga en ko­pia av fy­ren Långe Jan på den Sve­ri­ge­kar­ta i le­go som står upp­ställd bland bor­den. Astor Lin­dén hjäl­per till och kom­plet­te­rar kar­tan med träd och små­hus.

Vid en an­nan sta­tion sit­ter Jo­sep­hi­ne Kla­rin och Lo­vi­sa Ver­din och pro­var att för­sö­ka lö­sa gå­tan med en röd le­go­kon­struk­tion. För att hit­ta rätt krävs kon­cent­ra­tion. De går se­dan över till torn­byggar­täv­ling­en, där den som byg­ger högst vin­ner ett li­tet set med le­go. Lo­vi­sa Ver­din byg­ger högst och se­dan bär det av till fri­byg­gan­det.

– Här finns myc­ket kul att gö­ra, sä­ger Lo­vi­sa Ver­din.

IN­TRES­SET FÖR LE­GO är nu­me­ra ut­brett bland många oli­ka grup­per, och i Sve­ri­ge ar­ran­ge­rar för­e­ning­en Swebrick of­ta träf­far för vux­na le­go­en­tu­si­as­ter. Det är en öv­re fem­ton­års­gräns på da­gens eve­ne­mang, men Stefan Eriks­son kan tän­ka sig att ar­ran­ge­ra fler träf­far för vux­na i fort­sätt­ning­en.

– Det en­da som är ne­ga­tivt är för­äld­rar som sä­ger att de tram­par på le­go­bi­tar, sä­ger Stefan Eriks­son.

NYBYGGARE. Jo­nah Eli­as­son var med och bygg­de på Sve­ri­ge­kar­tan.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

FRIBYGG. Po­pu­lä­rast var än­då sek­tio­nen för fri­byg­gan­de där det fanns gott om le­go­bi­tar till al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.