Ifrå­ga­satt ut­red­ning

VÄLFÄRD. Mil­jö­par­tis­ter men även so­ci­al­de­mo­kra­ter fort­sät­ter kri­ti­se­ra Il­mar Ree­pa­lus väl­färds­ut­red­ning. Den läm­par sig kans­ke bäst för by­rå­lå­dan.

Hallands Nyheter - - Ledare - SVEN ERIK JANSSON Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

LEDARE 10/8. Det mull­rar in­om Mil­jö­par­ti­et mot Il­mar Ree­pa­lus ut­red­ning och för­slag om vinst­tak i väl­fär­den. Åt­ta mil­jö­par­tis­tis­ka kom­mu­nal-, re­gi­on- och lands­tings­råd skri­ver i Svens­ka Dag­bla­det (9/8) att de är myc­ket be­svik­na.

NU ÄR DET in­te förs­ta gång­en som mil­jö­par­tis­ter pro­te­ste­rat mot ut­red­ning­en. Mil­jö­par­ti­et i Stockholms läns lands­ting har ti­di­ga­re i år pro­te­ste­rat. Och även in­om (S) finns kri­tik. Fle­ra namn­kun­ni­ga so­ci­al­de­mo­kra­ter, där­ibland Stockholms fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård och Norr­kö­pings kom­mu­nal­råd Lars Stjern­kvist, har krävt att re­ge­ring­en slo­par pla­ner­na på ett vinst­tak och i stäl­let sö­ker en kom­pro­miss över block­grän­sen.

I SITT SOMMARPROGRAM i ra­di­ons P1 gav den (S)-märk­te fi­nans­man­nen Ru­ne An­ders­son en or­dent­lig känga till sin gam­la stu­di­e­kam­rat, Il­mar Ree­pa­lu: ”Jag har nog ald­rig sett en stat­lig ut­red­ning som på det här sät­tet för­sö­ker vil­se­le­da me­dia och väl­ja­re”, sa­de Ru­ne An­ders­son i pro­gram­met.

VAD SOM HÄN­DER med Ree­pa­lus ut­red­ning är högst oklart. Da­gens In­du­stri skrev i bör­jan av ju­li att re­ge­ring­en är be­redd att släp­pa ut­red­ning­ens vinst­tak för väl­färds­sek­torn och sö­ka en kom­pro­miss med (M) och (L) om nya tuf­fa kva­li­tets­krav. För­hand­ling­ar­na med (V) lär ha kört fast, och en­ligt Di för­be­reds nu nya kon­tak­ter över block­grän­sen. LO:S förs­ta vice ord­fö­ran­de The­re­se Gu­o­ve­lin dä­re­mot sa­de till tid­ning­en att hon be­kla­ga­de att re­ge­ring­en nu kan tän­ka sig att släp­pa Il­mar Ree­pa­lus vinst­tak för att nå en upp­gö­rel­se kring väl­färds­vins­ter.

NU VAR EMEL­LER­TID bå­de al­li­ans­par­ti­er­nas par­ti­sek­re­te­ra­re, som ha­de en ge­men­sam press­träff i Al­me­da­len, och mo­de­ra­ter­nas Ulf Kris­ters­son snabbt ute och ne­ka­de till att någ­ra så­da­na för­hand­ling­ar el­ler sam­tal skul­le va­ra på gång el­ler redan på­gå med re­ge­ring­en. Så osvu­ret är bäst om vad som hän­der.

De åt­ta mil­jö­par­tis­ter­na fö­re­slår i sin Svd-ar­ti­kel att en ny ut­red­ning till­sätts. Den bor­de få upp­dra­get att ut­re­da ”vil­ka drifts­for­mer el­ler and­ra kri­te­ri­er som kan mi­ni­me­ra ris­ken för att skat­te­peng­ar går till an­nat än kva­li­tets­ut­veck­ling in­om oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den”. Det är väl in­te omöj­ligt att det vo­re nå­got som (S) skul­le kun­na tän­ka sig att gå med på. Men då får man nog ut­se en ut­re­da­re som har li­te bätt­re kun­ska­per om fö­re­tagse­ko­no­mi än den för­ra ut­re­da­ren ha­de.

HELST HA­DE NOG re­ge­ring­en ve­lat att det in­te skul­le va­ra så myc­ket debatt om Ree­pa­lus ut­red­ning. Då ha­de man i lugn och ro kun­nat lå­ta den sak­ta gli­da ner i nå­gon re­ge­rings­by­rå­lå­da och stan­na där. Det är in­te förs­ta gång­en det har skett.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

IFRÅ­GA­SATT. Kva­li­te­ten i Ree­pa­lus ut­red­ning om vins­ter i väl­fär­den kri­ti­se­ras fort­satt från oli­ka håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.