För­ne­kel­se à la Trump fun­kar in­te för al­la

Hallands Nyheter - - Ledare - DAG GUSTAVSSON 010 471 53 70 dag.gustavsson@hn.se

Man­nen som ald­rig för­ne­kar sig gör det om och om igen, kom­mer med ut­ta­lan­den och pro­på­er som får om­värl­den och in­te så säl­lan även hans eg­na par­tivän­ner att häp­na och ska­ka på hu­vu­det. Vi bor­de ha vant oss vid det här la­get. Å and­ra si­dan är det kans­ke bra att vi in­te vän­jer oss, för det skul­le sam­ti­digt in­ne­bä­ra att vi gått i fäl­lan som kal­las lik­gil­tig­het.

Jag syf­tar gi­vet­vis på Do­nald Trump. Ny­li­gen fick vi kän­ne­dom om att hans ad­mi­nist­ra­tion med­de­lat lan­dets jord­bruks­de­par­te­ment att ord som hand­lar om kli­mat­för­änd­ring in­te läng­re ska an­vän­das. ”Kli­mat­för­änd­ring” ska ex­em­pel­vis istäl­let kal­las för ”ex­tremt vä­der”.

ATT TRUMP OCH hans när­mas­te an­häng­a­re är för­ne­ka­re av att kli­mat­för­änd­ring­ar or­sa­ka­de av mänsk­lig­he­ten ex­i­ste­rar är ing­et nytt, men det blir i det när­mas­te lö­je­väc­kan­de att för­sö­ka för­ne­ka nå­got ge­nom att bör­ja an­vän­da en an­nan vo­ka­bu­lär än den som he­la öv­ri­ga värl­den an­vän­der sig av. Sam­ti­digt kans­ke vi in­te helt ska ge upp hop­pet om att USA lik­väl kom­mer att fort­sät­ta gö­ra sa­ker som kan mot­ver­ka det som man nu istäl­let vill kal­la för ”ex­tremt vä­der”. Dels för att en mins­kan­de an­del av den ame­ri­kans­ka be­folk­ning­en li­tar på och där­med lyss­nar på Trump. Dels för att om­skriv­ning­en av ”minsk­ning av växt­hus­ga­ser” för­slås va­ra ”öka ef­fek­ti­vi­te­ten i an­vän­dan­det av nä­rings­äm­nen”. Föl­jer man den­na upp­ma­ning lär man ju trots allt fort­sät­ta dra strån till stac­ken. Att mins­ka vår mil­jöpå­ver­kan hand­lar trots allt i grun­den om att åstad­kom­ma re­surs­snå­la­re för­bruk­ning vil­ket le­der till mins­ka­de ut­släpp.

FRÅGAN ÄR HUR väl Trumps me­tod fun­ge­rar. Om jag ock­så vill för­sö­ka för­ne­ka nå­got av det som stör­re de­len av om­värl­den räk­nar till fak­ta skul­le jag ex­em­pel­vis kun­na bör­ja kal­la pre­si­dent Trump för ”USA:S klo­ke pre­si­dent”. Det­ta kan jag se­dan tes­ta på ett av hans all­ra se­nast ut­ta­lan­den: ”Om ho­ten fort­sät­ter kom­mer de (Nordkorea) mö­tas av en eld och vre­de som värl­den ald­rig ti­di­ga­re sett”. Med tan­ke på vad värl­den hi­sto­riskt redan har skå­dat då mänsk­lig­he­ten vi­sat sig från sin säms­ta si­da är det­ta än­nu ett il­la valt ut­ta­lan­de av USA:S klo­ke pre­si­dent. Även om Nord­ko­re­as dik­ta­tor in­te ska han­te­ras med sil­kesvan­tar hjäl­per knap­past ut­ta­lan­den som des­sa. Den klo­ke pre­si­den­ten bi­drar istäl­let till ökad oro.

Nej, det här med för­ne­kel­se fun­kar in­te för min del. Oav­sett hur många gång­er jag väl­jer bort nam­net Trump är min hjär­na fort­satt fullt med­ve­ten om san­ning­en. USA:S ledare är och he­ter fort­fa­ran­de Do­nald Trump. Det är ty­värr san­ning­en, men det hjäl­per fö­ga att för­ne­ka att det så värl­den ser ut just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.