PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Vi vill gär­na att den som är läm­pad för en mi­nister­post ock­så ska kun­na ta den, även om per­so­nens kun­ska­per och egen­ska­per ifrå­ga ock­så vär­de­ras högt på den pri­va­ta ar­bets­mark­na­den. Dess­utom är det önsk­värt att den som in­te läng­re har ett re­ge­rings­upp­drag för­sörjs av eget ar­be­te – i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* En re­gle­ring av po­li­ti­kers möj­lig­he­ter att gå över till nä­rings­li­vet är på det sto­ra he­la po­si­tiv, med re­la­tivt små ris­ker i ut­red­ning­ens för­slag. Det skul­le gö­ra li­vet lät­ta­re för stats­råd och stats­tjäns­te­män som vill by­ta ba­na, sam­ti­digt som me­di­er och po­li­ti­ker slip­per va­ra miss­tänk­sam­ma i onö­dan.

Got­lands Al­le­han­da (ob M)

* Ett pro­blem med de kommande reg­ler­na är att de sän­der sig­na­len till väl­jar­na att det skul­le va­ra nå­got su­spekt att gå från po­li­tik till nä­rings­liv, el­ler tvärtom. I själ­va ver­ket är det in­te för många som går mel­lan des­sa sam­hälls­sek­to­rer, ut­an för få.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Att sy­ste­met finns in­ne­bär in­te att det mås­te el­ler bör ut­nytt­jas. Det vo­re kläd­samt om även fö­re det­ta po­li­ti­ker hit­ta­de and­ra in­koms­ter. Ex­po­li­ti­ker får gär­na ta jobb ef­ter en tid. An­nars för­lo­rar folk med rät­ta för­tro­en­det för de folk­val­da.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.