Gekås och Äng­ar­na – kom­mu­nal fa­däs

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Fli­tig Gekås- och Svar­t­rå­be­sö­ka­re

Det­ta skul­le va­ra en sann kul­tur­gär­ning, ett sätt för Gekås-äga­ren att bi­dra till en fort­satt till­ta­lan­de lands­bygd.

de­bat­ten kring "Slot­tet i Svar­t­rå".

SVAR­T­RÅ. Gekås är ett be­und­rans­värt fram­gångs­rikt fö­re­tag som un­der lång tid gett sys­sel­sätt­ning och in­koms­ter till kom­mu­nen. Den ex­cep­tio­nel­la ex­pan­sions­tak­ten har få mot­sva­rig­he­ter i lan­det. Det är då lätt att bli fart­blind. Ett slotts­lik­nan­de byg­ge (skryt­byg­ge skul­le kans­ke nå­gon kal­la det) där ri­ke­do­men så tyd­ligt ex­po­ne­ras rim­mar il­la med Gekås låg­pris­pro­fil.

DESS­UTOM HAR FLE­RA in­tres­sen och nä­ring­ar kopp­la­de till trak­tens natur, kul­tur­histo­ria och land­ska­pets skön­hets­vär­den in­te be­ak­tats. Få re­gi­o­ner i lan­det har en så­dan kon­cent­ra­tion av riks­in­tres­sen och re­ser­vat. Just fas­tig­he­ten Äng­ar­na är en av de vack­ras­te i trak­ten med en tra­di­tio­nell gårds­mil­jö, öpp­na od­lings­mar­ker, lövsko­gar, berg och bäck­da­lar. Po­ten­ti­a­len är myc­ket stor för en ut­ö­kad na­tur­tu­rism med när­he­ten till Åkul­la bok­sko­gar och Sumpa­fal­len.

GRUNDAREN TILL GEKÅS vi­sa­de att ri­ke­dom går att kom­bi­ne­ra med re­spekt till kultur och histo­ria. Han bod­de i Kö­inge Tings­hus vars ex­te­ri­ör han var­samt re­no­ve­ra­de och som idag är en pär­la i det lil­la sam­häl­let. Ett fö­re­dö­me! Gekås-äga­ren skul­le kun­na re­stau­re­ra Äng­ar­nas bygg­na­der så att de smäl­ter in i trak­ten, bo­en­de­stan­dar­den kan än­då va­ra hög. Det­ta skul­le va­ra en sann kul­tur­gär­ning, ett sätt för Gekås-äga­ren att bi­dra till en fort­satt till­ta­lan­de lands­bygd.

Al­la är sä­kert över­ens om vik­ten av en le­van­de lands­bygd och i det po­si­ti­va att män­ni­skor väl­jer att bo där. Brist­va­ran fram­ö­ver blir dock in­te be­byg­gel­se ut­an land­skap med vac­ker natur med tyd­li­ga röt­ter till­ba­ka till histo­ri­en. Ul­la­red är redan sön­der­byggt och det skul­le va­ra bätt­re att pla­ce­ra av­vi­kan­de bygg­na­der som Gekås-äga­rens sten­slott där.

DEN INTENSIVA dis­kus­sion som upp­stått om Gekås-äga­rens ny­byg­ge i Svar­t­rå väc­ker för­vå­ning. Den in­di­ke­rar de­mo­kra­ti­brist in­om kom­mu­nen (av­sak­nad av be­ak­tan­de av oli­ka in­tres­sen) och ock­så en even­tu­ell kopp­ling mel­lan med­lem i kom­mu­nal nämnd och Gekås-äga­ren. Det ver­kar fin­nas be­hov av självrann­sa­kan.

Bild: HANS -ÖRJAN NOHRSTEDT

PLAT­SEN DET DEBATTERAS KRING. Om­rå­det med Svar­t­rå, Sumpa­fal­len och Åkul­la Bok­sko­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.