Vi mås­te för­val­ta vårt ge­men­sam­ma arv

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

de­bat­ten kring "Slot­tet i Svar­t­rå".

SVAR­T­RÅ. De­bat­tö­ren Inge­mar Jo­hans­son ifrå­ga­sät­ter i Hal­lands Ny­he­ter den 1 au­gusti vår kri­tik mot ”slotts­byg­get” i Svar­t­rå där­för att vi in­te har vårt ur­sprung i byg­den.

Det är oro­an­de att Inge­mar Jo­hans­son på det sät­tet ifrå­ga­sät­ter kom­mu­nin­vå­na­ren Hans-örjan No­hrsted­ts rätt att ha åsik­ter om vad som sker i Falkenberg där­för att han in­te har sitt ur­sprung i kom­mu­nen.

MEN DET ÄR kans­ke mer för­stå­e­ligt att han und­rar var­för jag som bor i Nac­ka ut­an­för Stock­holm har en åsikt om ett en­skilt bygg­lov i Falkenberg.

Låt mig för­kla­ra: Fal­ken­bergs kom­mun har i sin över­sikts­plan åta­git att sig att vär­na om ett riks­in­tres­se­om­rå­de för kul­turmil­jö­vård: N19 Ätra­da­len. I sin ka­rak­tä­ristik av om­rå­det skri­ver Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet bland an­nat att det är ”präg­lat av mångsidi­ga för­sörj­nings­ak­ti­vi­te­ter se­dan me­del­ti­den, samt sär­skilt av 1800-ta­lets la­ga skif­te och väl­stånd till följd av hav­re­ex­por­ten”. Den be­fint­li­ga hu­vud­bygg­na­den på Äng­ar­na är just ett ex­em­pel på en gård som ut­flyt­tats vid la­ga skif­tet un­der 1800-ta­lets and­ra hälft.

PRO­BLE­MET MED bygg­lo­vet är allt­så in­te ba­ra att pa­stischslot­tet är helt främ­man­de för om­rå­det. Det är dess­utom så att den be­fint­li­ga be­byg­gel­sen (som kom­mu­nen gett riv­nings­till­stånd för) på ett tyd­ligt sätt bi­drar till just det vär­de som pe­kas ut i mo­ti­ve­ring­en till riks­in­tres­set: 1800-ta­lets la­ga skif­te och det väl­stånd som hav­re­ex­por­ten med­för­de.

DET ÄR DEN­NA hi­sto­ris­ka land­skaps­bild som Fal­ken­bergs kom­mun åta­git sig att vär­na om i sin över­sikts­plan. Att det är ett riks­in­tres­se in­ne­bär rim­ligt­vis ock­så att även en Nac­ka­bo har rätt att ha en åsikt om hur Fal­ken­bergs kom­mun för­val­tar vårt ge­men­sam­ma arv.

Mats Wid­gren pro­fes­sor eme­ri­tus i

kul­tur­geo­gra­fi

Bild: HÅKAN JO­HANS­SON

KULTURMÄRKNINGAR. i Ätra­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.