Li­sa Ek­dahl har rätt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KÖTTINDUSTRIN. Den 29 ju­li var Li­sa Ek­dahl ”Som­mar”-värd i P1. Hon be­rät­ta­de om var­för hon är ve­ge­ta­ri­an: ”Jag väx­te upp i ett kol­lek­tiv där det fanns ett an­tal får. Jag viss­te ty­värr all­tid vem jag åt, det bar emot att äta upp dem. Det nä­ra för­hål­lan­det till det kött jag åt som barn gör att jag in­te äter kött idag som vux­en. Jag äter in­te kött av känslo­mäs­si­ga skäl.”

DET ÄR SVÅRT att för­stå att många fort­fa­ran­de stop­par i sig kött, en del var­je dag. De fles­ta lär för­tränga vad det är de stop­par i sig. De kö­per plast­för­pac­ka­de kor­var, kot­let­ter, bif­far och and­ra pro­duk­ter av djur som li­dit svårt in­nan de slak­tats. Nu­me­ra är det väl­digt få som kom­mer i kon­takt med in­di­vi­der­na vars krop­par de stop­par i sig.

DET ÄR NOG in­te så många som skul­le kun­na ha djur för att slak­ta och äta upp bi­tar av de­ras krop­par. Jag blev själv ve­ge­ta­ri­an av känslo­mäs­si­ga skäl för drygt 30 år se­dan. Det hand­lar om att kän­na em­pa­ti och vi­sa re­spekt för and­ra va­rel­ser. Var­för or­sa­ka så enormt myc­ket li­dan­de ge­nom att fö­da upp djur och slak­ta dem när det in­te finns nå­gon rim­lig an­led­ning till att äta upp dem?

Hen­rik Scheutz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.