Mått­li­ga gif­ter i Väs­ter­port

IN­FÖR OMBYGGNATIONEN: MAR­KEN I HAMNEN HAR UN­DER­SÖKTS

Hallands Nyheter - - Varberg - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Väs­ter­port ser ut att kun­na byg­gas som pla­ne­rat. Vis­ser­li­gen finns punkt­vis sto­ra an­sam­ling­ar av gif­ter i mar­ken, men in­te i den om­fatt­ning­en att de även­ty­rar den nya stads­de­len.

Un­der det se­nas­te året har kom­mu­nen lå­tit mil­jö­kon­sult­fö­re­ta­get Structor un­der­sö­ka mar­ken i den gam­la de­len av hamnen och i de­lar av det om­rå­de som lig­ger mel­lan järn­vä­gen och Öst­ra Hamn­vä­gen. Syf­tet har va­rit att un­der­sö­ka i vil­ken mån som mar­ken är för­o­re­nad.

Lik­nan­de un­der­sök­ning­ar har gjorts ti­di­ga­re – men in­te i den här om­fatt­ning­en.

EF­TERSOM DE­LAR AV om­rå­det är sta­dens gam­la sop­tipp och and­ra de­lar av om­rå­det är gam­malt hamn- och in­du­stri­om­rå­de vet man se­dan ti­di­ga­re att här kan fin­nas bå­de tungme­tal­ler, ke­mi­ka­li­er och an­nat av­fall som kan va­ra skad­ligt för män­ni­ska och mil­jö.

Structor har ta­git pro­ver på jord och vat­ten. Man har schak­tat och bor­rat, bland an­nat ut­i­från upp­gif­ter om var det kan va­ra tro­ligt att fin­na för­ore­ning­ar – ex­em­pel­vis där det fun­nits ci­ster­ner.

– Vi har in­te be­hövt gå i blin­do,

ut­an har haft gam­la bil­der och kar­tor att ut­gå ifrån. Det har un­der­lät­tat ar­be­tat, sä­ger Per Hü­bi­net­te på Structor. Nu är fö­re­ta­gets rap­por­ter kla­ra. – Slut­sat­sen är att det in­te finns nå­got som sä­ger att man be­hö­ver för­änd­ra in­rikt­ning­en på den pla­ne­ra­de stads­de­len på grund av mark­för­ore­ning­ar­na.

I MAR­KEN FINNS spår av po­ly­cyklis­ka aro­ma­tis­ka kolvä­ten (PAH) som här­stam­mar från bland an­nat tjä­ras­falt och kre­o­sot.

Man har fun­nit bly, zink och ar­se­nik, lös­nings­me­del, klo­re­ra­de lös­nings­me­del från kvar­te­ret Re­nen, eter­nitav­fall och as­best­slam med me­ra.

I sto­ra de­lar av om­rå­det är hal­ter­na av för­ore­ning­ar­na för­hål­lan­de­vis lå­ga, vi­sar Structors un­der­sök­ning­ar.

DEN HÖGS­TA för­ore­nings­gra­den finns i det om­rå­de av hamnen som, grovt räk­nat, lig­ger mitt emot lok­stal­lar­na samt i om­rå­det mel­lan järn­vägs­spå­ren och Öst­ra Hamn­vä­gen, från där ol­je­ci­ster­ner­na stod och upp mot vär­me­ver­ket Fli­san.

Structor flag­gar för att de här om­rå­de­na kan be­hö­va schak­tas ur om de ska be­byg­gas. I så fall ska mas­sor­na skic­kas till en an­lägg­ning som kan re­na dem.

Vad gäl­ler om­rå­det sö­der om Fli­san pla­ne­ras ing­en bygg­na­tion i när­tid men för om­rå­det i hamnen gäl­ler det för kom­mu­nen att age­ra om Väs­ter­port ska byg­gas som tänkt.

I res­ten av om­rå­det be­döms för­ore­ning­ar­na gå att han­te­ra på plats.

hn.se. FRÅN HAMN TILL STAD. Hamn­om­rå­det ska om­vand­las till den nya stads­de­len Väs­ter­port, där det bland an­nat ska fin-nas bo­stä­der, re­stau­rang­er och kon­tor. Un­der det se­nas­te året har mar­ken och för­ore­ning­ar­na i den un­der­sökts av mil­jö­kon­sult­fö­re­ta­get Structor.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

Bild: VAR­BERGS KOM­MUN/RE­BEC­KA KVINT

VÄRST. De här om­rå­de­na är värst för­o­re­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.