Få va­kan­ta lärar­tjäns­ter in­för hös­ten

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Bos­gårds­sko­lan har fy­ra va­kan­ta tjäns­ter in­för höst­ter­mi­nen. I öv­rigt ser lä­get ovan­ligt bra ut på lä­rar­fron­ten i Var­berg.

Med två vec­kor kvar till skol­start lig­ger tolv lärar­tjäns­ter ute på Plats­ban­ken i Var­berg. Fem av dem är på Bos­gårds­sko­lan.

– Det ser vär­re ut än det är, vi har valt att läg­ga ut fle­ra tjäns­ter. Puss­let är än­nu in­te helt fär­dig­lagt in­för hös­ten men jag har två vec­kor på mig, sä­ger Stefan Al­lert, rek­tor på Bos­gårds­sko­lan.

Tre av tjäns­ter­na är 4-6-lä­ra­re. För­mod­li­gen kom­mer de ba­ra att be­hö­va två i slutän­dan och re­kry­te­ring på­går för fullt. För­ra vec­kan ha­de de in­ter­vju med en in­tres­sant kan­di­dat och för en mat­te/no-lä­ra­re tar de just nu in re­fe­ren­ser.

EN ESTETLÄRARE I musik be­hö­ver ock­så re­kry­te­ras. Tjäns­ten la­des ut för­ra vec­kan. An­led­ning­en till att det just nu är så många le­di­ga tjäns­ter på Bos­gårds­sko­lan är en­ligt Stefan Al­lert helt na­tur­lig.

– Folk by­ter jobb. Någ­ra har flyt­tat över till Trön­ninge, dess­utom väx­er vår sko­la, sä­ger han.

BOS­GÅRDS­SKO­LAN ÄR dess­utom mitt i en om­bygg­nad där sko­lan ska byg­gas till med fler klass­rum, nya kon­tor och nytt elev­kafé.

– Det kom­mer att va­ra rö­rigt he­la läså­ret. Bygg­ar­bets­plat­sen är in­häg­nad men det blir li­te rö­rigt och bull­rigt. Att byg­ga om un­der läsår är in­te op­ti­malt.

Kök och mat­sal har byggts om och det kom­mer att ta någ­ra vec­kor in­nan ele­ver och per­so­nal får kom­ma in i de nya lo­ka­ler­na. Un­der ti­den har skoll­un­chen ätits i id­rotts­hal­len på en­gångs­ma­te­ri­al.

När höst­ter­mi­nen star­tar 2018 be­räk­nas allt va­ra klart.

För Var­berg kom­muns öv­ri­ga grund­sko­lor sak­nas sju lä­ra­re. Men en­ligt grund­sko­le­chef Jo­achim Wad­ström är det ing­et som oro­ar.

– Al­la rek­to­rer be­räk­nar att tjäns­ter­na in­om kort blir till­sat­ta. De hål­ler som bäst på med re­kry­te­ring, skri­ver han i ett mejl.

DE LÄ­RA­RE SOM är svå­rast att re­kry­te­ra är slöjd­lä­ra­re. Fle­ra sko­lor har haft pro­blem med det­ta. Ut­bil­da­de fri­tidspe­da­go­ger ver­kar ock­så va­ra en brist­va­ra. Lä­ra­re i mat­te/no för de äld­re ele­ver­na fort­sät­ter va­ra säll­syn­ta.

– Var­berg är in­te unikt ut­an jag för­står i di­a­log med and­ra kom­mu­ner att det är en lik­nan­de si­tu­a­tion i he­la lan­det, fort­sät­ter Wad­ström.

En titt i HN:S arkiv vi­sar att det för­ra året fanns 16 va­kan­ta tjäns­ter in­för höst­ter­mins­star­ten. För två år se­dan, 2015, fanns 45. En del för­kla­ra­des med den låg­sta­di­e­sats­ning som då ge­nom­för­des. Var­berg ha­de till­de­lats peng­ar för att an­stäl­la 22 nya låg­sta­di­e­lä­ra­re.

Bild: ALINE LESSNER

SER VÄR­RE UT. Stefan Al­lert, rek­tor på Bos­gårds­sko­lan, me­nar att det in­te är så il­la ställt med lä­ra­re på sko­lan som man kan ana när fem tjäns­ter lig­ger ute för an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.