Fak­ta: Gam­la syn­der

Hallands Nyheter - - Varberg -

Om­rå­det där Väs­ter­port ska byg­gas är i sto­ra de­lar ny mark som fyllts upp med mud­der­mas­sor och av­fall. Här låg dum­pen och där släng­des allt möj­ligt: slak­te­ri­av­fall, ke­mi­ka­li­er, me­tall­skrot, hus­hålls­so­por och grovso­por ut­an nå­gon som helst sor­te­ring. Verk­stä­der och när­lig­gan­de in­du­stri­er har ock­så san­no­likt bi­dra­git till för­ore­ning­ar­na i om­rå­det.

Läs mer om det här i vår ar­ti­kel från i vå­ras, ”Allt släng­des på gam­la dum­pen – gam­la syn­der i da­gen när Väs­ter­port pla­ne­ras”. Du hit­tar den på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.