Rån­fri­ad kvar för länge i häk­tet

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

En av de som satt häk­tad ett halv­år miss­tänkt för rå­net på Victorins guld i Var­berg släpp­tes in­te di­rekt ef­ter fri­an­de dom. Nu kland­rar Ju­sti­ti­e­kans­lern kri­mi­nal­vår­den.

På grund av di­ver­se mis­sar i kom­mu­ni­ka­tio­nen dröj­de det fy­ra tim­mar in­nan en av de som fri­a­des i hov­rät­ten för guld­rå­net i cen­tra­la Var­berg 2015 släpp­tes fri.

PER­SO­NEN HA­DE BLI­VIT till­fäl­ligt pla­ce­rad på häk­tet i Gö­te­borg och beske­det att släp­pa man­nen kom till häk­tet i Uppsa­la vid kloc­kan 12.

I ut­red­ning­en fram­kom­mer det att nä­ra en tim­me gick åt till

Ju­sti­ti­e­kans­lern kon­sta­te­rar nu i ett så kal­lat till­syn­sä­ren­de att kri­mi­nal­vår­den gjort fel.

att re­da ut oklar­he­ter kring be­slu­tet. Där­ef­ter ring­des häk­tet i Gö­te­borg där de sva­ra­de att de in­te kun­de pra­ta på grund av en på­gåen­de hän­del­se.

Be­slu­tet att fri­ge man­nen ska även ha fax­ats till Gö­te­borg som upp­ger att de in­te fått nå­got så­dant.

Kloc­kan 16 släpp­tes man­nen ut i fri­het, fy­ra tim­mar för sent.

JU­STI­TI­E­KANS­LERN kon­sta­te­rar nu i ett så kal­lat till­syn­sä­ren­de att kri­mi­nal­vår­den gjort fel. Or­sa­ken är då­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­ru­ti­ner men myn­dig­he­ten har pre­sen­te­rat god­tag­ba­ra för­bätt­ring­ar.

MA­RIA HJULSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.