Li­te om: Jebran Sha­mal

Hallands Nyheter - - Varberg -

20 år. Stu­de­rar svens­ka och ma­te­ma­tik på egen hand. Till hös­ten ska han lä­sa gym­na­si­e­lin­jen på folk­hög­sko­la. * Fa­milj: Har en bror i Kungs­bac­ka, res­ten av fa­mil­jen bor kvar i Ka­bul. Har hit­tat svens­ka för­äld­rar och mor­för­äld­rar här som han ser som sin ex­tra­fa­milj. * Upp­vux­en: I Ka­bul i Af­gha­nis­tan. * * * Om nya hemsta­den: ”Jag har bör­jat kän­na att Var­berg och Sve­ri­ge är mitt hem nu.” * Om en­ga­ge­mang: ”Vi mås­te kän­na ge­men­skap. Om många är till­sam­mans så bör­jar man tro på varand­ras för­må­gor.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.