Få tje­jer är sug­na på att bli in­gen­jör

HALLAND: ”AR­BE­TET HAND­LAR IN­TE BA­RA OM TEKNISKA PRYLAR”

Hallands Nyheter - - Nyheter - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hn.se

Al­la tekniska gym­na­sie­pro­gram och de fles­ta in­gen­jörs­pro­gram vid Hög­sko­lan i Halmstad do­mi­ne­ras av man­li­ga stu­den­ter. Men det på­går in­sat­ser för att vända tren­den.

In­gen­jör är det yr­ke som flest bli­van­de gym­na­si­e­e­le­ver spa­nar in, en­ligt yr­kes­gui­den på hem­si­dan gym­na­si­um.se. De man­li­ga stu­den­ter­na är fort­fa­ran­de i ma­jo­ri­tet på in­gen­jörs­pro­gram­men. Frågan om köns­för­del­ning ge­nom­sy­rar ar­be­tet vid de två aka­de­mi­er­na för Hög­sko­lan i Halm­stads nio in­gen­jörs­pro­gram.

– Det hand­lar om allt från stu­dentoch per­so­nal­re­kry­te­ring till hur vi ska ut­for­ma vår mil­jö för att va­ra at­trak­tiv för bå­de tje­jer och kil­lar, sä­ger Jes­si­ka An­ders­son, ut­re­da­re på aka­de­min för in­for­ma­tions­tek­no­lo­gi.

Få tje­jer vill bli ci­vilin­gen­jör i da­ta­tek­nik, da­tain­gen­jör, elektro­in­gen­jör el­ler ma­ski­nin­gen­jör.

– Vi ser att an­de­len ökar nå­got, dock gans­ka lång­samt. När det är fle­ra tje­jer i ut­bild­ning­en trivs al­la bätt­re, då blir ar­bets­mil­jön mer jäm­lik, sä­ger Jes­si­ka An­ders­son.

DET PÅ­GÅR EN rad in­sat­ser för att vända tren­den. Kvinn­li­ga stu­den­ter har star­tat en in­gen­jörs­för­e­ning för tje­jer för att spri­da kun­skap om tje­jer in­om in­gen­jörs­yr­ket. På gym­na­si­e­mäs­sor och event har kvinn­li­ga stu­den­ter en vik­tig roll.

– Vi vill vi­sa för gym­na­si­e­e­le­ver att ar­be­tet som in­gen­jör in­te ba­ra hand­lar om tekniska prylar ut­an ock­så om hur tek­ni­ken för­änd­rar män­ni­skors liv och att det är li­ka in­tres­sant för kvin­nor som för män.

På ut­veck­lingsin­gen­jörs­pro­gram­met har mark­nads­fö­ring­en gett ef­fekt ge­nom åren. I klas­sen som gick ut vå­ren 2016 var hälf­ten av stu­den­ter­na tje­jer.

– Vi har haft väl­digt många star­ka och fram­gångs­ri­ka tje­jer på det pro­gram­met som vi har kun­nat an­vän­da i mark­nads­fö­ring­en, sä­ger An­na Thorn­berg, ut­re­da­re på aka­de­min för eko­no­mi, tek­nik och na­tur­ve­ten­skap.

Men i klas­sen som gick ut i år var för­del­ning­en säm­re igen, 32 kil­lar och 18 tje­jer. Även byg­gin­gen­jörs­pro­gram­met har ökat an­de­len kvinn­li­ga stu­den­ter.

– TI­DI­GA­RE VAR DET en gans­ka stor sats­ning på att loc­ka fler tje­jer att lä­sa till byg­gin­gen­jör. Då job­ba­de vi med in­for­ma­tion till läg­re åld­rar. Men för till­fäl­let har vi inga så­da­na pro­jekt, sä­ger Thorn­berg.

Ma­ski­nin­gen­jör med in­rikt­ning­en pro­duk­tions­ut­veck­ling är ex­em­pel på en ut­bild­ning som loc­kar få tje­jer.

– Det är nog så att vis­sa yr­ken loc­kar fler kil­lar än tje­jer, men vi ar­be­tar på att bli bätt­re på att vi­sa den bredd som finns på ar­bets­mark­na­den in­om in­gen­jörs­yr­ket, sä­ger An­na Thorn­berg.

Det rå­der en sned köns­för­del­ning på Halm­stads tek­nik­in­rik­ta­de gym­na­sie­pro­gram, där tje­jer­na är i mi­no­ri­tet på samt­li­ga. El- och ener­gi­pro­gram­met har in­te haft någ­ra tje­jer un­der läså­ret.

– Vi job­bar med det­ta när vi är på mäs­sor och har öp­pet hus. När vi an­ord­nar skugg­ning för­sö­ker vi ha tje­jer som in­for­ma­tö­rer, sä­ger Lars-åke Matts­son, rek­tor för de tekniska pro­gram­men på Katte­gatt­gym­na­si­et.

TEKNIKPROGRAMMET ÄR DET med flest tje­jer, än­då är de ba­ra 28 av to­talt 205 ele­ver. Det är fram­för allt i den se­nas­te års­kul­len, som bör­ja­de hös­ten 2016, som för­änd­ring­en märks. Klas­sen på 86 ele­ver har 19 tje­jer.

–Det är nytt re­kord för an­tal tje­jer som bör­ja­de et­tan på teknikprogrammet. Här finns ten­den­ser att öka mer, i och med att vi får fler in­rikt­ning­ar, sä­ger Matts­son.

I höst till­kom­mer in­rikt­ning­en sam­hälls­bygg­nad och mil­jö. Det fjär­de tekniska året, som ele­ver­na kan sö­ka ef­ter teknikprogrammet, får spå­ren de­sign– och pro­dukt­ut­veck­ling och in­for­ma­tions­tek­nik.

– Vi hop­pas att des­sa ska loc­ka fler tje­jer. Det fjär­de året ökar jobbchan­ser­na. Små och me­del­sto­ra fö­re­tag vill gär­na ha nå­gon mitte­mel­lan en tek­ni­ke­lev och full­ut­bil­dad in­gen­jör.

VILL INSPIRERA. Eme­lie Qu­an­der tog hög­sko­le­ex­a­men som Cad-tek­ni­ker. Klas­sen

Bild: MAGNUS KARLS­SON

SER VISS EF­FEKT. Frågan om köns­för­del­ning ge­nom­sy­rar ar­be­tet vid de två aka­de­mi­er­na för Hög­sko­lans in­gen­jörs­pro­gram. Det me­nar ut­re­dar­na Jes­si­ka An­ders­son och An­na Thorn­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.