Kom­tek stär kte Eme­li­es själv­för­tro­en­de

Hallands Nyheter - - Nyheter - ISABEL BARK

Eme­lie Qu­an­der vill ba­na vägen för tek­nik­in­tres­se­ra­de tje­jer. Hon käm­pa­de med sko­lan och vå­ga­de tro på sig själv. Nyss tog hon sin ex­a­men som Cad-tek­ni­ker.

– När jag gick i sju­an sa­de jag att jag vil­le ska­pa ett mö­bel­fö­re­tag som var stör­re än Ikea, be­rät­tar Eme­lie Qu­an­der, som i dag är 22 år.

Allt tog sin bör­jan på Kom­tek i Halmstad för drygt tolv år se­dan. Verksamheten skul­le vi­sa sig be­ty­da myc­ket för hen­ne, spe­ci­ellt i stun­der när sko­lan in­te gick på räls.

– Här kun­de jag ut­fö­ra upp­gif­ter­na prak­tiskt, till ex­em­pel mä­ta upp vo­ly­mer, i stäl­let för att lä­sa om det i en bok. Jag har egent­li­gen ald­rig haft dåligt själv­för­tro­en­de, men på Kom­tek har jag stärkt mitt själv­för­tro­en­de och hit­tat mitt sätt att lä­ra mig sa­ker på.

IN­TRES­SET FÖR TEK­NIK grod­de sig star­ka­re.

Eme­lie upp­fann, be­räk­na­de och bygg­de sa­ker, svet­sa­de på egen hand, men fick fort­fa­ran­de käm­pa med be­ty­gen.

– Al­la lär sig in­te li­ka­dant, mitt sätt var att gå den prak­tis­ka vägen.

Eme­li­es kun­ska­per i de na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­ne­na lys­te ige­nom och im­po­ne­ra­de på Ca­ta­ri­na Carls­son, som är verk­sam­hets­chef på Kom­tek.

– Jag har fått föl­ja he­la Eme­li­es re­sa och har sett hen­nes ut­veck­ling in­om

”Jag har egent­li­gen ald­rig haft dåligt själv­för­tro­en­de, men på Kom­tek har jag stärkt mitt själv­för­tro­en­de och hit­tat mitt sätt att lä­ra mig sa­ker på.”

EME­LIE QU­AN­DER

tek­nik­om­rå­det, be­rät­tar Ca­ta­ri­na.

Eme­lie har in­te gått i si­na för­äld­rars fot­spår.

Bå­de mam­ma och pap­pa är ut­bil­da­de ci­vi­le­ko­no­mer.

– Min mam­ma vil­le gär­na vi­sa att det fanns and­ra ut­bild­ning­ar ock­så, för­u­tom tek­nik­spå­ret.

EME­LIE VAL­DE ATT in­te fal­la för grupp­tryc­ket i sko­lan. Som en­da tjej i sin ni­on­de­klass val­de hon trä­slöjd och när gym­na­si­e­va­let stod för dör­ren var hon fast be­slu­ten.

– Jag sök­te ba­ra ett en­da pro­gram, teknikprogrammet på Katte­gatt­gym­na­si­et. Det fick bä­ra el­ler bris­ta. Av 90 ele­ver var vi ba­ra tolv tje­jer. Vi kän­de oss väl­kom­na och syn­tes all­tid i klass­rum­met.

Hon läs­te ett fjär­de år för att bli gym­na­si­e­in­gen­jör och fick gö­ra nio vec­kors prak­tik på Ikea i Hults­fred.

– Det var en dröm att kom­ma dit. Jag fick i upp­drag att för­bätt­ra de­ras pro­duk­tion på en av­del­ning där de ha­de el­va an­ställ­da och 16 ro­bo­tar.

NU HAR EME­LIE ta­git ex­a­men på Cad-tek­ni­ker­pro­gram­met vid Hög­sko­lan i Halmstad och lärt sig ri­ta upp pro­duk­ter i 3D-for­mat på da­torn.

Sin yr­kes­fram­tid ser hon helst på Ikea, men först vill hon job­ba ex­tra på Kom­tek och lä­sa vi­da­re till ut­veck­lingsin­gen­jör.

– Al­la kan lyc­kas hur tufft det än är. När jag träf­far gam­la lä­ra­re blir de gla­da och sä­ger: ”Wow, blev du in­gen­jör?”

Kom­teks upp­drag är att bred­da in­tres­set för tek­nik och tekniska ut­bild­ning­ar.

Här an­ord­nas kur­ser som är spe­ci­fikt rik­ta­de till tje­jer. Det be­ty­der ock­så myc­ket att det finns kvinn­li­ga fö­re­bil­der för att fler yng­re tje­jer ska in­tres­se­ra sig för tek­nik.

– Det är ett idogt ar­be­te. Sy­nen på tek­ni­kyr­ken är en av vå­ra störs­ta ut­ma­ning­ar bå­de re­gi­o­nalt och na­tio­nellt, sä­ger Ca­ta­ri­na Carls­son.

Att kvin­nor kan ha tekniska yr­ken bor­de va­ra li­ka självklart som att män kan job­ba in­om vård och om­sorg, me­nar Eme­lie.

HON BLIR DÅ och då påmind om att hon in­te in­går i den ste­re­o­ty­pa bil­den av hur en in­gen­jör ser ut.

– När jag skul­le åka till Li­ne­heds­sko­lan så viss­te bar­nen att det skul­le kom­ma en in­gen­jör. De frå­ga­de ”var är gub­ben?”, de viss­te in­te att en ung tjej kun­de va­ra in­gen­jör.

– Det är in­te far­ligt att job­ba med tek­nik. Man mås­te ta för sig.

I dag le­der Eme­lie kur­ser på Kom­tek, där allt en gång startade, och le­der ung­doms­fri­tids­går­den Ma­ker­spa­ce där hon är ett boll­plank för 13–16-åring­ar som vill lä­ra sig svet­sa, lö­da, pro­gram­me­ra el­ler bred­da si­na na­tur­ve­ten­skap­li­ga kun­ska­per.

– Det är myc­ket snack om tek­nik, fram­tid och hur man kan gö­ra för att hö­ja si­na be­tyg. Ung­do­mar­na kans­ke har sam­ma pro­blem i sko­lan som jag har haft. Då kan jag sä­ga till dem att in­te ge upp.

Bild: JÖRGEN ALSTRÖM

be­stod av 26 kil­lar och sju tje­jer. Nu vill hon inspirera and­ra unga tje­jer att vå­ga sat­sa på tekniska yr­ken.

MASKINVAN. Att svet­sa, lö­da och ka­pa me­tall är var­dag för Eme­lie. Hon har gjort prak­tik i Ike­as pro­duk­tion och på Ni­ta­tor i Os­kar­ström.

SVETSAD ROS. Barn och ung­do­mar får själ­va tes­ta på att svet­sa un­der Eme­li­es hand­led­ning. Hen­nes se­nas­te pro­jekt är en svetsad ros.

KLURIGT. En be­e­bot lär barn i al­la åld­rar pro­gram­me­ring. ”Bar­nen får själ­va klu­ra ut hur de ska få den att gå fram­åt”, sä­ger Eme­lie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.