Fler äld­re kan bli av med kör­kor­tet

Mi­nis­tern är re­do att age­ra ef­ter de all­var­li­ga olyc­kor­na

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

På en vec­kas tid har två all­var­li­ga tra­fi­ko­lyc­kor skett där äld­re fö­ra­re va­rit in­blan­da­de.

Trans­port­sty­rel­sen vill stäl­la hög­re krav på äld­re fö­ra­re för att kun­na åter­kal­la fler kör­kort – och nu öpp­nar an­sva­rig mi­nis­ter för att age­ra.

Var­je år åter­kal­lar Trans­port­sty­rel­sen mel­lan 8 000–9 000 kör­kort på grund av fö­ra­rens häl­so­till­stånd. Van­li­ga skäl är de­mens, oli­ka ögon­sjuk­do­mar och stro­ke.

Det svens­ka sy­ste­met byg­ger på att lä­kar­na ska an­mä­la si­na pa­ti­en­ter till myn­dig­he­ten om de drab­bas av sjuk­do­mar som gör dem oför­mög­na att kö­ra.

Men väl­digt få lä­ka­re an­mä­ler. En­ligt en un­der­sök­ning från Trans­port­sty­rel­sen är det ba­ra 10–20 pro­cent av de­mens­fal­len som an­mäls.

– Fler kör­kort bor­de åter­kal­las, sä­ger Lars Englund, chefslä­ka­re på Trans­port­sty­rel­sen.

I sy­ste­met finns dess­utom ett un­dan­tag där lä­ka­ren kan av­stå från att an­mä­la om han el­ler hon träf­far en munt­lig över­ens­kom­mel­se med pa­ti­en­ten om att in­te kö­ra bil.

– Det är ing­et bra sy­stem vi har, och un­dan­ta­get gör det ska­ki­ga­re. Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor blir olämp­li­ga var­je år, men dok­to­rer­na vill in­te hål­la i yx­an. Of­ta har man redan ställt en di­a­gnos om en sjuk­dom som in­te är så kul, och då vill man in­te va­ra än­nu mer stygg. Många pa­ti­en­ter blir ar­ga och by­ter lä­ka­re, sä­ger Lars Englund.

För­ra året in­led­de Trans­port­sty­rel­sen en ut­red­ning för att se om re­gel­ver­ket bor­de för­änd­ras. En väg att gå är ob­li­ga­to­ris­ka häl­so­kon­trol­ler vid en viss ål­der, en an­nan är en ut­ök­ning lä­kar­nas an­mäl­nings­plikt.

Sve­ri­ges lä­kar­för­bund har länge va­rit mot­stån­da­re till det men har nu änd­rat sig.

– Det kom­mer nu fall som vi­sar att det finns bris­ter i sy­ste­met, där in­di­vi­der som är olämp­li­ga att ha kör­kort än­då kör. Då tyc­ker vi att det är rim­ligt att tit­ta på det här, sä­ger Lä­kar­för­bun­dets ord­fö­ran­de Heidi Stensmyren till Ekot i Sve­ri­ges Ra­dio.

Pen­sio­nä­rer­nas riks­or­ga­ni­sa­tion (PRO) är emot me­di­cins­ka kon­trol­ler. Dels tror man att be­last­ning­en skul­le bli för stor på vård­cen­tra­ler­na, dels är man är emot idén ef­tersom man in­te vill sät­ta en fast ål­ders­gräns.

– Jag vill ock­så po­äng­te­ra att de fles­ta olyckor or­sa- kas av unga män, sä­ger ord­fö­ran­de Christi­na Tall­berg.

In­fra­struk­tur­mi­nis­tern To­mas Ene­roth (S) tyc­ker att det är bra att Trans­port­sty­rel­sen tit­tar på lä­kar­nas an­mäl­nings­skyl­dig­het.

– Det är yt­terst all­var­ligt när det sker så­da­na här olyckor där äld­re har va­rit in­blan­dan­de, och skul­le det vi­sa sig att det finns en över­re­pre­sen­ta­tion av olyckor som or­sa­kas av äld­re, så mås­te jag va­ra be­redd att age­ra, sä­ger Ene­roth.

I för­ra vec­kan ska­da­des sex barn ut­an­för Ti­erp se­dan en 80-årig man kört på dem med sin bil och i tis­dags om­kom en kvin­na i 90-års­ål­dern och två and­ra ska­da­des i Stock­holms­för­or­ten Hög­da­len, ef­ter att en 84-årig kvin­na rå­kat tram­pa på fel pe­dal och bac­kat in i dem. Mar­tin Stock­ton Jo­hans­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.