De­mon­stra­tion flyt­tas av sä­ker­hets­skäl

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Po­li­sens hat­brotts­grupp har kopp­lats in för att ut­re­da den hö­gerex­tre­ma at­tac­ken mot en­sam­kom­man­de ung­do­mar i Stock­holm.

Av sä­ker­hets­skäl flyt­tar po­li­sen nu de­mon­stra­tio­nen från Mynt­tor­get till Med­bor­gar­plat­sen, skri­ver SVT Ny­he­ter.

– Po­li­sen sa att det är för att de kan skyd­da oss bätt­re på Med­bor­gar­plat­sen, sä­ger Fa­te­meh Kha­vari, ta­les­per­son för nät­ver­ket Ung i Sve­ri­ge, som ar­ran­ge­rar pro­tes­ten.

De­mon­stran­ter­na tyc­ker det är bra att de flyt­tas.

– Vi är in­te räd­da men vi är inga kri­ga­re. Tack va­re dem som at­tac­ke­rat oss så har vi po­li­ser här nu. Och vå­ra kom­pi­sar är på väg hit från he­la Sve­ri­ge så vi blir fler och fler. Det är ock­så en an­led­ning att flytta, vi kom­mer in­te att få plats på Mynt­tor­get, sä­ger Fa­te­meh Kha­vari.

Po­li­sen har än­nu inga grip­na ef­ter at­tac­ken på tis­dags­kväl­len mot de en­sam­kom­man­de ung­do­mar­na som pro­te­ste­rar på Mynt­tor­get i Stock­holm. An­mä­lan om miss­han­del som gjor­des i går hand­läggs just nu av Stock­holmspo­li­sens hat­brotts­grupp.

De en­sam­kom­man­de ung­do­mar­na krä­ver att Mi­gra­tions­ver­ket stop­par ut­vis­ning­ar till Af­gha­nis­tan, som de me­nar är för far­ligt, och vill att myn­dig­he­tens ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­kael Rib­ben­vik läm­nar ett så­dant be­sked per­son­li­gen.

– Om jag ut­vi­sas dit är det 100 pro­cent sä­kert att jag dör, sä­ger de­mon­stran­ten Aref Re­zai.

Han kom till Sve­ri­ge för två år se­dan men har än­nu in­te fått ett be­sked från Mi­gra­tions­ver­ket om han får stan­na el­ler in­te.

– Det känns jät­te­då­ligt. Jag är född i Iran och har ald­rig va­rit i Af­gha­nis­tan. Dö­den vän­tar på mig i Af­gha­nis­tan, sä­ger han. El­la Sund­ström/tt Da­vid Pe­ter­son/tt

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Fa­te­meh Kha­vari, ta­les­per­son för de af­ghans­ka ung­do­mar som de­mon­stre­rar i pro­test mot ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.