Frans­ka sol­da­ter ram­ma­de av bil

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Påkör­ning­en av sex frans­ka sol­da­ter i en av Pa­ris nord­väst­ra för­or­ter ut­reds som miss­tänkt ter­ror­brott. En per­son har gri­pits i nor­ra Frankrike ef­ter hän­del­sen.

Sol­da­ter­na var ute på patrull i Le­val­lo­is-per­ret när de ram­ma­des av bi­len. Ing­en har fått livs­ho­tan­de ska­dor, men två ska­da­des all­var­ligt och fy­ra lind­rigt.

Po­li­sen har ja­gat fö­ra­ren och i går ef­ter­mid­dag greps en man på en mo­tor­väg i nor­ra Frankrike. En­ligt BFM TV sköt po­li­sen mot man­nen, som än­nu in­te har be­kräf­tats va­ra den ef­ter­sök­te gär­nings­man­nen.

Le­val­lo­is-per­rets borg­mäs­ta­re Pa­trick Bal­ka­ny be­skri­ver hän­del­sen – som ut­reds av Pa­ris­å­kla­ga­rens en­het för kontra­ter­ro­rism – som en up­pen­bart av­sikt­lig hand­ling.

En­ligt ho­nom stod bi­len, en BMW, par­ke­rad me­dan fö­ra­ren vän­ta­de på att sol­da­ter­na skul­le läm­na sin för­lägg­ning.

– BMW:N ac­ce­le­re­ra­de väl­digt snabbt i sam­ma ögon­blick som de kom ut. Det sked­de mitt i stan. Det sked­de väl­digt snabbt, sä­ger Bal­ka­ny till BFM TV.

Sol­da­ter­na tjänst­gör i Ope­ra­tion Sen­ti­nel­le, det sto­ra sä­ker­hetspå­drag som är en del av det un­dan­tags­till­stånd som rå­der i Frankrike se­dan terror­då­den 2015.

Frank­ri­kes för­svars­mi­nis­ter Flo­rence Par­ly be­skri­ver i ett ut­ta­lan­de ram­ning­en som en ”feg hand­ling” som in­te kom­mer att på­ver­ka sol­da­ter­nas be­slut­sam­het när det gäl­ler att skyd­da det frans­ka fol­ket.

Sofia Eriks­son/tt

FOTO: KAMIL ZIHNIOGLU/AP

Po­lis­ut­red­ning på plat­sen där frans­ka sol­da­ter ram­ma­des av en bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.