Ut­ser kvin­nor ef­ter hård kri­tik

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

IRAN. Ef­ter hård kri­tik mot bris­ten på kvinn­li­ga mi­nist­rar har Irans pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni, som i för­ra vec­kan svors in för en and­ra man­dat­pe­ri­od, ut­sett två kvinn­li­ga vice­pre­si­den­ter: Mas­sou­meh Eb­te­kar, som får an­svar för kvin­no­frå­gor, och Laya Jo­ney­di som blir an­sva­rig för ju­ri­dik. Därut­ö­ver har yt­ter­li­ga­re en kvin­na, Sha­hin­dokht Mowla­ver­di, ut­setts till sär­skild råd­gi­va­re när det gäl­ler med­bor­ger­li­ga rät­tig­he­ter.

Det nya ka­bi­nett som Ro­ha­ni pre­sen­te­ra­de i tis­dags be­stod helt och hål­let av män, nå­got som lett till stark kri­tik från re­for­mis­ter. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.