Omtvis­tat val väc­ker on­da min­nen i Kenya

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Oron för våld­sam­he­ter ökar i Kenya ef­ter att op­po­si­tions­le­da­ren Rai­la Odinga väg­rat er­kän­na sig sla­gen i pre­si­dent­va­let.

Men val­kom­mis­sio­nen av­vi­sar Oding­as an­kla­gel­ser om att hac­ka­re ma­ni­pu­le­rat re­sul­ta­tet.

Upp­rör­da an­häng­a­re har redan drab­bat sam­man med po­lis.

”Ut­an Rai­la – ing­en fred”, eka­de tal­kö­rer­na i sta­den Ki­su­mu i väst­ra Kenya ef­ter Oding­as ut­ta­lan­den om val­fusk. Po­li­sen sat­te in tår­gas för att sking­ra de fle­ra hund­ra ilsk­na de­mon­stran­ter­na, som slä­pat ut däck och ste­nar på ga­tor­na och satt eld på bar­ri­ka­der­na.

Rap­por­ter om sam­man­drabb­ning­ar kom även från hu­vud­sta­den Nai­ro­bi, där två per­so­ner upp­ges ha skju­tits ihjäl av po­lis i sam­band med pro­tes­ter, en­ligt ny­hets­by­rån AP.

Yt­ter­li­ga­re två per­so­ner sköts ihjäl av po­lis i sam­band med att de gick till an­grepp mot en val­lo­kal i syd­öst­ra Kenya, upp­ger po­li­sen för ny­hets­by­rån AFP.

I de fles­ta de­lar­na av Kenya var det dock lugnt i går – men de sprid­da oro­lig­he­ter­na väc­ker min­nen från oro­lig­he­ter­na ef­ter det om­tvis­ta­de va­let 2007, då över 1 100 män­ni­skor mis­te li­vet.

Även då an­såg sig Rai­la Odinga be­stu­len på val­se­gern, an­kla­gel­ser han upp­re­pa­de ef­ter det se­nas­te va­let 2013, då han ställ­des mot den sit­tan­de pre­si­den­ten Uhu­ra Keny­at­ta för förs­ta gång­en.

– Det­ta är en at­tack mot vår de­mo­kra­ti, sa­de Odinga när det pre­li­mi­nä­ra val­re­sul­ta­tet vi­sa­de en klar led­ning för Keny­at­ta.

Op­po­si­tions­le­da­ren sä­ger sig ha be­vis för att hac­ka­re ta­git sig in i val­kom­mis­sio­nens da­ta­bas och ma­ni­pu­le­rat siff­ror­na som rap­por­te­ras in från val­kret­sar runt om i lan­det.

Re­ge­rings­fö­re­trä­da­re av­fär­dar op­po­si­tio­nens an­kla­gel­ser. Och val­kom­mis­sio­nen med­de­la­de i går att upp­gif­ter­na un­der­sökts och att det in­te har skett nå­gon hack­ning av val­sy­ste­met. (TT)

FOTO: AMOS AURA/AP

Däck brin­ner i Ki­su­mu un­der pro­tes­ter till stöd för Rai­la Odinga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.