Mar­ga­re­ta Win­berg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: Fyl­ler 70 år den 13 au­gusti. * Gör: So­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­ti­ker med ett för­flu­tet som mi­nis­ter, riks­dags­le­da­mot och ord­fö­ran­de för S-kvin­nor­na. * Fa­milj: Gift med po­li­ti­kern Jörn Svens­son (V). Till­sam­mans har de sex barn se­dan ti­di­ga­re äk­ten­skap och tolv barn­barn. * Bor: I Ös­tersund. * Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: Ska ha en öp­pen mot­tag­ning, mid­dag och en buss­re­sa till ett sa­me­vis­te med nä­ra vän­ner. * Om att fyl­la 70: ”Jag för­står in­te folk som sä­ger att det är här­ligt att fyl­la 70. Det tyc­ker jag in­te alls. Det är trå­kigt att fyl­la så många år. Ti­den är ut­mätt, och det är in­te ro­ligt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.