Dra­ma­ti­ken i mörk­ret

FOTBOLL: SVENS­KA CUPEN

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Mitt i straff­dra­ma­ti­ken i cup­mat­chen mel­lan Böl­jan och Qvi­ding slock­na­de lju­set på are­nan. – Kän­des helt ab­surt, sä­ger Ida Lin­dqvist som fång­a­de ha­ve­ri­et på film.

Bor­ta­mat­chen mot Qvi­ding i Svens­ka cupen blev en minst sagt an­norlun­da histo­ria. Vid 0-0 ef­ter full tid följ­de en li­ka mål­lös för­läng­ning. Straff­lägg­ning­en där­ef­ter blev dra­ma­tisk på ett helt an­nat sätt än vad nå­gon kun­de ha för­ut­spått.

BÖLJANSPELAREN IDA Lin­dqvist, som byt­tes ut i halv­tid, ploc­ka­de upp mo­bi­len när dra­ma­ti­ken tät­na­de. När Qvi­ding skul­le slå sin tred­je straff, vid ställ­ning­en 2-2, för­stod hon först ingen­ting.

– Jag trod­de att bat­te­ri­et i te­le­fo­nen dog, men se­dan såg jag ju att det var helt svart på he­la are­nan. Det kän­des helt ab­surt, sä­ger hon.

Redan i förs­ta halv­lek ha­de lju­set på Rud­da­len slock­nat. Ef­ter li­te di­vi­de­ran­de be­slu­ta­de la­gen till­sam­mans med do­mar­na att fort­sät­ta halv­le­ken ut. Ef­ter en läng­re halv­tidspa­us än van­ligt lyc­ka­des nå­gon få igång strål­kas­tar­na igen, men ba­ra till­fäl­ligt skul­le det vi­sa sig. Ef­ter den snöp­li­ga mör­ker­lägg­ning­en bröts mat­chen och det sista straff­må­let (om den nu gick in?) döm­des bort.

Frågan är vad som hän­der nu?

– Det se­nas­te som jag har hört är att do­mar­na skul­le rap­por­te­ra in hän­del­se­för­lop­pet till för­bun­det. Nu vän­tar vi på be­slut. Det bor­de väl in­ne­bä­ra att straf­far­na läggs om, men jag vet in­te, sä­ger Böl­jans hu­vud­trä­na­re Ma­ria Nilsson.

ATT BE­HÖ­VA ÅKA till Gö­te­borg för att slå straf­far känns in­te op­ti­malt för Fal­ken­bergs­la­get som vill fo­ku­se­ra fullt ut på se­ri­en som drar igång igen på lör­dag ef­ter som­marup­pe­hål­let. Då vän­tar bor­t­a­match mot Väs­terås.

Nå­got be­slut var än­nu in­te fat­tat hos Svens­ka fot­bolls­för­bun­det i ons­dags för­mid­dag.

– Men grund­re­geln är att en av­bru­ten match ska åter­upp­tas från den se­kvens som man var i un­der mat­chen, sä­ger Christi­an Ever­skog på för­bun­det.

För­e­ning­ar­na har nu fram till den 31 au­gusti på sig att hit­ta ett nytt da­tum för att slut­fö­ra mat­chen.

Bild: FALKENBERGSBILD.SE/ARKIV

FO­TO­GRAF. Ida Lin­dqvist trod­de att hen­nes mo­bil dog un­der fil­man­det av straff­lägg­ning­en, men det var be­lys­ning­en på are­nan som lade ner.

Bild: IDA LIN­DQVIST

SNOPET. När Qvi­ding­spe­la­ren av­los­sa­de mat­chens sjät­te straff slock­na­de are­nans strål­kas­ta­re. Nu mås­te mat­chen slut­fö­ras vid ett se­na­re till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.