Bo­is föll igen och nu när­mar sig la­gen bak­i­från.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Bor­tas­va­ga Var­bergs Bo­is fick vända hem med noll po­äng i bagaget. – Det är tufft gi­vet­vis. Tre ra­ka för­lus­ter var in­te rik­tigt vad vi ha­de tänkt oss, er­kän­de Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr

Spe­lar­na i Var­bergs Bo­is var kvic­ka ut från Gav­le­val­len och in i bus­sen som skul­le fö­ra dem hem till Halland igen. 0-2 mot su­pe­ret­tans jum­bo var en be­svi­kel­se, trots en helt okej förs­ta halv­lek. Där vi­sa­de Bo­is upp ett starkt och tätt för­svars­spel. Fak­tum är att Ge­f­le in­te ha­de ett en­da av­slut på mål. Fram­åt var det Tho­mas Bo­akye som fick ett klock­rent fri­lä­ge - men han sköt ut­an­för.

– Förs­ta halv­lek är jag nöjd med. Vi spe­la­de bra bak­åt och ska­pa­de någ­ra lä­gen ock­så, sa trä­na­re Jörgen Wå­le­mark.

JAKOB OLSSON, LÅNET från Ljungski­le SK, ha­de kun­nat bli målskytt för and­ra mat­chen i rad. Han sprang i djupled och tog emot Oli­ver Sil­ver­holts fi­na pass­ning men Au­gust Ström­berg gjor­de sig stor och täck­te fö­re­döm­ligt.

Den här mat­chen val­de Wå­le­mark att vi­la bå­de Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr och Kal­le Sö­der­ström. Joel Pal­mquist fick chan­sen på topp.

– Det är tätt mat­chan­de, med tre mat­cher på en vec­ka, och jag tyc­ker Joel job­ba­de hårt, sa Jörgen.

Al­te­mark Van­ne­ryr kom in 61:e mi­nu­ten.

– Vi äld­re har li­te pro­blem att åter­häm­ta krop­par­na. Det är vik­tigt att man verk­li­gen kan ge allt, och för mig är det svårt med två, tre da­gars mel­lan­rum. Se­dan har jag dra­gits med en jäv­la för­kyl­ning, så jag kän­de att det här var la­gom.

BÅ­DE HAN OCH Kal­le Sö­der­ström ha­de varsin nick ut­an­för i and­ra halv­lek.

Men to­talt sett i mat­chen ha­de Bo­is ba­ra ett skott på mål på he­la mat­chen.

I Ge­f­le väx­la­de man upp och ex­tra het var två­mål­skyt­ten Den­niz Hüm­met. 2-0 gjor­de han i slut­mi­nu­ten när Adam Berg­mark Wi­berg fri­spe­la­de ho­nom i sid­led. Sam­me Hüm­met av­slu­ta­de en vass kont­ring i 55:e mi­nu­ten - se­dan Oli­ver Sil­ver­holt schabb­lat med bol­len.

– Det kan jag kän­na, vi pra­ta­de om i halv­tid att vi skul­le fort­sät­ta som i förs­ta, men vi var slar­vi­ga, åk­te på boll­tapp och ger dem re­jä­la kont­ringschan­ser, även in­ne i straff­om­rå­det. Star­ten av and­ra kos­tar oss den här mat­chen, sa Jörgen Wå­le­mark.

BO­IS ROSAR VERK­LI­GEN in­te mark­na­den på bor­ta­plan sä­song­en 2017. Yn­ka tre po­äng har man spe­lat in och där­för får man nu an­led­ning att ki­ka nedåt i ta­bel­len.

– Tre po­äng är vi in­te nöj­da med. Men man får se till pre­sta­tio­nen. Det är ba­ra tuf­fa mat­cher i su­pe­ret­tan, men vi ska­par i al­la fall chan­ser, men vi mås­te bli ef­fek­ti­va­re, sa Wå­le­mark.

Lag­kap­ten Al­te­mark Van­ne­ryr in­stäm­de

– Vi ha­de vå­ra chan­ser i and­ra, men mås­te gå för det. Det är synd att vi släp­per in et­tan, an­nars tyc­ker jag såg bra ut. Vi får dep­pa på vägen hem och ba­ra se fram­åt.

Po­si­tivt att se var Law­son Sa­bah. Lånet från Blå­vitt vi­sa­de ener­gi, fy­sik och pass­nings­kva­li­tet.

Bild: MI­CHAEL ERICHSEN/ARKIV

MÅS­TE GÖ­RA MÅL. Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr och hans Var­bergs Bo­is åk­te på en 0-2-för­lust bor­ta mot Ge­f­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.