Där­för har årets som­mar­plå­ga bli­vit en så stor hit.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MATHILDA OLAUSSON/TT

De­spa­ci­to har ta­git värl­den med storm. Men vad är det som gör att så många tyc­ker om lå­ten?

Det är den mest ström­ma­de lå­ten i värl­den, den har tre miljarder vis­ning­ar på Youtu­be och tu­ris­men i Pu­er­to Ri­co har ökat med 45 pro­cent se­dan den kom ut – lå­ten De­spa­ci­to har minst sagt gjort suc­cé värl­den över.

Var­för har den bli­vit så po­pu­lär?

MELODIN ÄR MEDRYCKANDE, vil­ket To­i­vo Bur­lin, lek­tor i mu­sik­ve­ten­skap vid Stockholms uni­ver­si­tet, me­nar är en bi­dra­gan­de fak­tor till lå­tens po­pu­la­ri­tet.

– Ibland kan en me­lo­di va­ra gans­ka mo­no­ton och fast­na, men i det här fal­let är den in­te det, ut­an den är me­lo­di­ös. Den har den här kva­li­te­ten som bra poplå­tar har, en stark me­lo­di. Även den som in­te gil­lar lå­ten kom­mer att kom­ma ihåg den. Den är oe­mot­stånd­lig för al­la som kom­mer i kon­takt med den, sä­ger han.

Även om det i co­ver­ver­sio­ner an­vänds and­ra in­stru­ment så ski­ner kva­li­tén i kom­po­si­tio­nen ige­nom, för­kla­rar han.

– Det är väl det som ut­mär­ker rik­tigt bra lå­tar som är slit­star­ka, man kan ge dem en ny text, ar­ran­ge­ra dem på and­ra sätt men de hål­ler än­då. En vik­tig nyc­kel till de­ras fram­gång finns i den mu­si­ka­lis­ka struk­tu­ren, se­dan hand­lar det även om mark­nads­fö­ring och pro­duk­tion, sä­ger To­i­vo Bur­lin.

EMIL VIKSELL, mu­sik­jour­na­list på tid­ning­en Gaf­fa, tror att lå­tens ge­nom­slags­kraft i Sve­ri­ge hand­lar om att det är som­mar och att gen­ren är reg­gae­ton.

– Mu­siklyss­nar­na sö­ker all­tid det nya, och reg­gae­ton är ett oex­plo­a­te­rat om­rå­de. Det är jät­testort bland den la­ti­na­me­ri­kans­ka be­folk­ning­en i USA, det är gi­gan­tiskt i Pu­er­to Ri­co, men det är in­te mainstream. Mu­sik­bran­schen sö­ker all­tid det se­nas­te att ex­plo­a­te­ra. Jag tror att det är an­led­ning­en, sä­ger han.

Han tror ock­så att Jus­tin Bie­bers re­mix bi­drog till lå­tens fram­gång i ex­em­pel­vis Sve­ri­ge.

– Det tror jag spe­la­de in. Se­dan, vad det är spe­ci­fikt som gör den po­pu­lär, det vet jag in­te. Jag tän­ker ba­ra att vis­sa lå­tar dy­ker upp och känns själv­kla­ra. När man hör dem känns det som att man har hört dem ti­di­ga­re, även fast man in­te har det, sä­ger Emil Viksell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.