Ny me­tod ska få bukt med mygg­pro­ble­men.

In­sek­ten har ett sjät­te sin­ne – där ska stö­ten sät­tas in

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

Myg­gans sjät­te sin­ne hjäl­per den att hit­ta var­ma och go­da män­ni­skor att stic­ka och närms­ta pöl att se­dan läg­ga ägg i.

Här vill fors­kar­na sät­ta in stö­ten, när en ny me­tod för mygg­be­kämp­ning tas fram.

Hos myg­gor­na i la­bo­ra­to­ri­et på bi­o­lo­gis­ka in­sti­tu­tio­nen på Lunds uni­ver­si­tet har fors­kar­na redan lyc­kats ta bort två av de tre ge­ner som är för­ut­sätt­ning­en för de­ras fukt­sin­ne. Sam­ma ge­ner ver­kar va­ra in­vol­ve­ra­de ock­så i myg­gor­nas för­må­ga att kän­na av tem­pe­ra­tur.

– Så vi slår två myg­gor i en smäll kan man sä­ga, kom­ men­te­rar uni­ver­si­tets­lek­tor Mar­cus Stensmyr.

I da­gar­na har han till­sam­mans med lun­da­kol­le­gan An­ders Enjin och fors­ka­re vid Nort­hwes­tern Uni­ver­si­ty i USA pre­sen­te­rat nya rön om det han lik­nar vid in­sek­ter­nas sjät­te sin­ne. De har kart­lagt vil­ka av nerv­cel­ler­na på in­sek­ters an­ten­ner som re­a­ge­rar på vär­me, ky­la, fuk­tig­het och tor­ka och hur in­for­ma­tio­nen om tem­pe­ra­tur och luft­fuk­tig­het förs vi­da­re till hjär­nan där den be­ar­be­tas. Den de­len av forsk­ning­en görs på ba­nan­flu­gor, men upp­bygg­na­den är li­ka­dan hos and­ra in­sek­ter.

– Vi har kun­nat se hur det här sy­ste­met är upp­byggt mo­le­kylärt, vil­ka ge­ner som är in­blan­da­de och hur ge­ner­na ser ut, sä­ger Mar­cus Stensmyr.

Att in­sek­ter har den­na sär­skil­da för­må­ga att av­lä­sa luft­fuk­tig­het be­ror på att den är så vik­tig för dem. Det är livs­far­ligt för in­sek­ter om luft­fuk­tig­he­ten sjun­ker dras­tiskt.

– Så när de är ute och fly­ger le­tar de ef­ter mikro­mil­jö­er där det finns den fuk­tig­hets­grad som de be­hö­ver för att över­le­va. De tor­kar ut väl­digt fort, i syn­ner­het om det blir bå­de varmt och torrt är det akut livs­far­ligt.

De bå­da fors­kar­grup­per­na un­der­sö­ker nu hur re­sul­ta­ten ska kun­na an­vän­das vid mygg­be­kämp­ning. På la­bo­ra­to­ri­et in­ji­ce­ras i be­fruk­ta­de myggägg en kom­bi­na­tion av ett pro­te­in och ett en­zym som till­sam­mans fun­ge­rar som en sax, vil­ket gör att de ge­ner man vill kom­ma åt klipps ut hos myg­gem­bry­o­na. Näs­ta steg blir att se om de gen­mo­di­fi­e­ra­de myg­gen för­lo­rar för­må­gan att hit­ta vat­ten att läg­ga ägg i. Men är det önsk­värt att slå ut al­la mygg? Vad hän­der då med fåg­lar och and­ra djur som äter myg­gor?

– Nej, det vill vi in­te gö­ra. Men man kan ju tän­ka sig att in­va­si­va ar­ter, som till ex­em­pel mygg som spri­der zi­ka­vi­rus, dem vill man slå ut i de de­lar av ut­bred­nings­om­rå­det där de in­te hör hem­ma, sä­ger Mar­cus Stensmyr.

Han kan ock­så tän­ka sig att den här ty­pen av mygg­be­kämp­ning skul­le kun­na an­vän­das i ur­ba­na mil­jö­er el­ler ex­tremt mygg­tä­ta om­rå­den. (TT)

FOTO: JOHAN NILSSON/TT/ARKIV

Fukt­sin­ne. Myg­gan an­vän­der sitt sjät­te sin­ne för att kän­na av vär­me och luft­fuk­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.