Gö­tes­son för­lös­te kram­pen

Tem­pot ha­de gått ner. Pass­nings­spe­let fal­le­ra­de. Men så kom chan­sen: En re­tur snap­pa­des up av Vik­tor Gö­tes­son och Fff-an­fal­la­ren dun­ka­de in bol­len i nät­ta­ket.

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Sju mi­nu­ter fö­re full tid kun­de Fff:ar­na an­das ut. Gö­tes­sons 2–0-full­träff blev mat­ch­avgö­ran­de.

– 1–0 är all­tid en skör led­ning. Och vi kom in­te till alls i and­ra halv­lek, sa 2–0-mål­skyt­ten.

För i förs­ta halv­lek var det Falkenberg som do­mi­ne­ra­de. 1–0-led­ning­en var klart i un­der­kant. FFF mis­sa­de en straff och fick se Vär­na­mos mål­vakt To­mas An­ders­son gö­ra ett an­tal fi­na pa­ra­der.

– Ing­et snack om sa­ken, Falkenberg vann rätt­vist. I förs­ta halv­lek var vi ju in­te med i mat­chen, sa Värnamo-trä­na­ren Christi­an Järd­ler.

HALV­LE­KENS EN­DA MÅL kom ef­ter en dryg kvart. Erik Pärs­son hit­ta­de ut till en fri­ståen­de Christof­fer Carls­son som prick­sköt 1–0, lågt till väns­ter om mål­vak­ten.

”Stof­fe” ha­de en lik­nan­de chans i sam­ma halv­lek, då smet bol­len de­ci­me­tern ut­an­för stol­pen.

Och egent­li­gen skul­le Erik Pärs­son ha in­lett mål­skyt­tet, när FFF fick straff ef­ter tio mi­nu­ter, se­dan John Björ­kengren stämp­lats i sitt av­slut­nings­för­sök.

Men Pärs­sons chipp­för­sök blev li­te för svagt. Värnamo-mål­vak­ten tip­pa­de bol­len i rib­bans un­der­kant och kun­de se­dan ock­så avvär­ja Ff­fan­fal­la­rens för­sök till upp­följ­ning.

FFF VAR KLART bätt­re i förs­ta halv­lek, än­då vas­ka­de Värnamo fram två fin­fi­na mållä­gen, bå­da med Pär Ce­derqvist som av­slu­ta­re.

Men på den förs­ta chan­sen räd­da­de Fff-mål­vak­ten Ham­pus Nilsson och på den and­ra sva­ra­de Ti­bor Jo­za för en klock­ren bryt­ning när Ce­derqvist för­sök­te dribb­la bort Nilsson.

– Onö­digt, jag ha­de ta­git den ock­så, sko­ja­de Fff-mål­vak­ten. Förs­ta rädd­ning­en, då?

– Ce­derqvist har gjort någ­ra mål på mig, jag vet hur han tän­ker. Så

det gäll­de att hål­la ihop be­nen, sa Ham­pus om sin ben­pa­rad.

– Vi blev bätt­re i and­ra halv­lek, gjor­de i al­la fall ett för­sök, men Fal­ken­bergs se­ger var odis­ku­ta­bel, sum­me­ra­de Vär­na­mos trä­na­re Christi­an Järd­ler

– Fast så länge det är 1–0 har man ju all­tid ett visst hopp...

Och FFF sjönk ner allt­för djupt, allt­för ti­digt i and­ra halv­lek. Värnamo tilläts ta över takt­pin­nen och ett tag var det rent be­dröv­ligt pass­nings­spel från hem­ma­la­get.

– Det blev li­te sva­jigt när Christof­fer Carls­son fick by­ta och Mahmut Özen sig­na­le­ra­de ljums­kont, sa Fff-trä­na­ren Has­se Eklund.

”Stof­fe” fick ont i mag­mus­keln, men Özen kun­de full­föl­ja.

Och när se­dan FFF, i ett strö­an­fall, fick chan­sen, så grep Vik­tor Gö­tes­son den. Li­te flax när en Värnamo-för­sva­ra­re hal­ka­de och in­te fick bort bol­len, men Gö­tes­sons av­slut var det ing­et fel på.

Vik­tor Gö­tes­son har dun­kat in 2–0 till Fal­ken­bergs FF och lug­nat ner­ver­na på bå­de spe­la­re och publik. John Björ­kengren är minst li­ka glad

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

över full­träf­fen.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

MÅLSKYTT. Christof­fer Carls­son gav FFF led­ning­en kort ef­ter att Erik Pärs­son mis­sat straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.