Osyn­lig ohäl­sa tyng­er spor­ten

Hallands Nyheter - - Sporten -

I går sprang Ma­ria Lars­son in­för 55 000 per­so­ner och åt­skil­li­ga fler i tv-sof­for­na. Hon gick in­te vi­da­re till fi­nal. Det gör in­te så myc­ket. Hon har redan vun­nit sitt vik­ti­gas­te lopp – det mot sig själv.

I ett liv som cir­ku­le­rar kring mi­nu­ter, se­kun­der och hund­ra­de­lar är det lätt att sät­ta lik­hets­tec­ken mel­lan det och ki­lon, hek­ton och gram. Mind­re mat, fär­re se­kun­der. Sma­la­re mid­ja, när­ma­re pal­len. Forsk­ning vi­sar att det är upp till tio gång­er så van­ligt att eli­tid­rot­ta­re drab­bas av ät­stör­ning än ge­me­ne man.

LANDS­LA­GET FÖRBUNDSKAPTENEN KA­RIN Tor­ne­klint har haft kon­takt med fle­ra som va­rit drab­ba­de ge­nom åren. Hon be­skri­ver hur för­rä­diskt en ät­stör­ning kan fånga in id­rot­ta­re.

Man bör­jar äta mind­re – och får re­sul­tat av det. Då äter man än­nu mind­re – och det kan fort­sät­ta gå bra. Men när du se­dan går över en gräns och äter så li­te att re­sul­ta­ten vän­der ner­åt vet du ba­ra ett sätt att lö­sa det – du äter än­nu mind­re.

Det är en svår frå­ga. Hur be­hand­lar man nå­gon som in­te tyc­ker sig va­ra sjuk?

Jag vet in­te, men jag är sä­ker på att ju mer vi snac­kar om det, i klub­bar, på lands­lags­sam­ling­ar, i om­kläd­nings­rum, bland för­äld­rar på läktaren, desto snab­ba­re kom­mer vi kom­ma fram till ett svar. – Att man får hjälp av psy­ko­log ska va­ra som att gå till sjuk­gym­nas­ten, sa Ma­ria Lars­son när vi träf­fa­des in­nan VM.

Isaac Mak­wa­la-ga­te. Bots­wa­ni­ern por­ta­des från are­nan i tis­dags på grund av mag­sju­ka. I går sprang han ett kval­lopp – helt al­le­na. Det gick all­de­les ly­san­de.

TY­VÄRR ÄR DET in­te så en­kelt i dag. Gö­ran Ken­tää är an­sva­rig för id­rotts­psy­ko­lo­gi vid Rik­sid­rotts­för­bun­det. Han har i en rap­port be­skri­vit den vik­ti­gas­te or­sa­ken till var­för eli­tid­rot­ta­re in­te sö­ker hjälp för sin psy­kis­ka ohäl­sa.

Det känns som vi pra­tar om det­ta mer än ti­di­ga­re, men det är fort­fa­ran­de stig­mat kring frågan som hind­rar vå­ra id­rot­ta­re från att be om hjäl­pen de be­hö­ver.

Bil­den av hur en id­rot­ta­re, kans­ke fram­förallt en in­di­vi­du­ell så­dan, ska va­ra präg­lad av citat som ”Win­ners ne­ver quit, qui­ters ne­ver win” och ”Suf­fer the pain of di­sci­pli­ne or suf­fer the pain of reg­ret”.

”Tes­ta kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi, det gör dig bätt­re”, ger in­te li­ka många li­kes på so­ci­a­la me­di­er. Mag­sju­kan. Tänk dig att du lagt ner år av för­be­re­del­ser på nå­got – och så ska­kar du en hand för myc­ket och går mis­te om allt. Vm­mag­sju­kan, jag kräks på dig!

IBLAND KAN MAN be­hö­va dra i brom­sen för att ac­ce­le­re­ra. Det var det Ma­ria Lars­son gjor­de. I dag sprang hon bred­vid världs­re­kord­hål­la­ren Ruth Je­bet.

Ma­ria be­rät­ta­de att hon ha­de tu­ren att va­ra i ame­ri­kansk uni­ver­si­tets­mil­jö när hon måd­de som sämst. Där fanns stö­det hon be­höv­de för att vända den men­ta­la pen­deln.

I med mot­tag­ning­en för eli­tid­rott och häl­sa i Stock­holm slog upp si­na dör­rar har vi ta­git de förs­ta ste­gen mot den vård som vi kan krä­va att vi som sam­häl­le ger vå­ra id­rot­ta­re.

Nu åter­står un­ge­fär 3000 me­ter och någ­ra hin­der in­nan vi är i mål.

Jag hop­pas vi kla­rar det li­ka bra som Ma­ria Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.