Skoog är störs­ta me­dalj­hop­pet kvar

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Guld­stri­den lär bli svår att blan­da sig i. Men bakom su­ve­rä­na Ma­ria La­titske­ne ser det öp­pet ut i kam­pen om Vm­me­dal­jer­na. – Chan­ser­na är bra ef­tersom det är så jämnt, sä­ger höjd­hop­pa­ren So­fie Skoog.

Da­ni­el Ståhls sil­ver är Sve­ri­ges en­da me­dalj i VM och det kryl­lar in­te di­rekt av he­ta blå­gu­la me­dalj­hopp un­der de sista täv­lings­da­gar­na på Olym­pi­a­sta­di­on.

Visst, Lo­vi­sa Lindh har gjort en fan­tas­tisk sä­song och ta­git över det svens­ka re­kor­det på 800 me­ter. Men kon­kur­ren­sen med Cas­ter Se­me­nya i spet­sen är sten­hård för Lindh, som har Vm-lad­dat på hög höjd i S:t Mo­ritz och fly­ger in i sista mi­nu­ten till Lon­don in­för tors­da­gens för­sök.

KANS­KE FÅR DET störs­ta me­dalj­hop­pet i stäl­let sät­tas till So­fie Skoog i höjd­hop­pet. Rys­kan Ma­ria La­sitske­ne är den en­da hop­pa­ren som har ta­git sig över två me­ter i år – el­va gång­er dess­utom – men där bakom är det gans­ka jämnt och öp­pet.

– Ja, det är det. Och jag har hop­pat mot många av tje­jer­na i år redan. Det känns ba­ra kul att få gå in och hop­pa mot dem igen här, på en sta­di­on där det gick bra (i Di­a­mond Le­a­gue) för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan, sä­ger 27-åriga Skoog.

Hon sat­te per­son­ligt re­kord med 1,94 i OS i Rio för­ra året och har ta­git sig över sam­ma höjd två gång­er i år, i Stock­holm och Lon­don. För att va­ra med och no­sa på me­dal­jer­na i VM krävs det san­no­likt någ­ra cen­ti­me­ter till.

– Jag kom ju fem­ma på in­om­hus­vm och sjua på OS, men nu vill jag slå mig själv och kän­na att jag kan hug­ga på nå­got jag in­te har gjort för­ut. Jag vill hop­pa hög­re än 1,94 och det känns skönt att ha med sig fle­ra täv­ling­ar på den ni­vån i år, sä­ger värm­länds­kan.

– Se­dan har jag ing­en aning om vad de and­ra tje­jer­na är i för form, el­ler hur högt de tän­ker hop­pa. För­mod­li­gen högt, men det tän­ker jag ock­så.

In­nan det är dags för lör­da­gens fi­nal gäl­ler det att gå hel­skin­nad ur da­gens kval.

Bild: JESSICA GOW

SISTA ME­DALJ­HOP­PET. So­fie Skoog dröm­mer om en Vm-me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.