Storfa­vo­ri­ter i pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

Hel­gens Stryk­tips­ku­pong bju­der på sex mat­cher från pre­miärom­gång­en i Pre­mi­er Le­a­gue. För­hands­fa­vo­ri­ter­na Man­ches­ter Ci­ty och Chel­sea kom­mer na­tur­ligt­vis att bli re­jält strec­ka­de. Ny­kom­ling­en Brighton och Burn­ley har en tuff sä­song fram­för sig. Midd­les­brough sik­tar på att ta sig till­ba­ka till Pre­mi­er Le­a­gue. Blir knap­past nol­lat igen.

Ny­kom­ling­en Brighton var hem­mas­tarkt i Cham­pi­ons­hip för­ra sä­song­en men har en myc­ket tuff upp­gift i pre­miä­ren. Hop­pas ha nyc­kel­spe­la­ren Ant­ho­ny Knoc­kaert re­do för star­tel­van. Man­ches­ter Ci­ty har för­stärkt de­fen­si­ven un­der som­ma­ren.

Re­ge­ran­de mäs­tar­na Chel­sea age­rar of­tast sta­bilt un­der An­to­nio Con­tes led­ning men ha­re haft svårt att över­ty­ga un­der för­sä­song­en. Victor Mo­ses är av­stängd. Burn­ley lyc­ka­des ba­ra vin­na en bor­t­a­match för­ra sä­song­en. Har tap­pat nyc­kel­spe­la­ren Mi­chael Ke­a­ne.

Crys­tal Pa­la­ce ha­de pro­blem med mål­skyt­tet för­ra sä­song­en och det finns en del frå­ge­tec­ken kring of­fen­si­ven även in­för den här sä­song­en. Frank de Bo­er ny ma­na­ger. Ny­kom­ling­en Hud­ders­fi­eld var en po­si­tiv över­rask­ning i Cham­pi­ons­hip för­ra sä­song­en.

Ever­ton har tap­pat mål­skyt­ten Ro­me­lu Luka­ku men har sam­ti­digt vär­vat klokt. Ja­mes Mc­cart­hy och Aa­ron Len­non störs av ska­dor och är tvek­sam­ma till spel. Sto­ke har tap­pat en hel del ru­tin un­der som­ma­ren och har in­te fått det att stäm­ma un­der för­sä­song­en.

Sout­hamp­ton pre­ste­ra­de väl­digt ojämnt för­ra sä­song­en. Mau­ri­cio Pel­le­g­ri­no är nu ny ma­na­ger. Nyc­kel­spe­la­ren Vir­gil van Dijk är på väg bort från klub­ben. Swan­sea var il­la ute för­ra sä­song­en men räd­da­de kon­trak­tet ef­ter en stark av­slut­ning.

West Bromwich var svårsla­get på hem­ma­plan för­ra sä­song­en. Har tap­pat nyc­kel­spe­la­ren Dar­ren Flet­cher. Jon­ny Evans, Na­cer Chad­li och Chris Brunt störs av ska­dor och är tvek­sam­ma till spel. Bour­ne­mouth har vär­vat bland and­ra As­mir Be­go­vic och Nat­han Aké.

Car­diff är nor­malt ett på­lit­ligt hem­ma­lag och trup­pen ser bätt­re ut den här sä­song­en. Fick en bra start när man bor­t­a­beseg­ra­de Bur­ton Al­bion i pre­miä­ren. Trots be­svik­sel­sen för­ra sä­song­en till­hör Aston Vil­la för­hands­fa­vo­ri­ter­na den här sä­song­en.

Der­by har än­nu en gång en stark trupp men har in­te lyc­kats le­va upp till för­vänt­ning­ar­na de se­nas­te sä­song­er­na. Får kla­ra sig ut­an ska­da­de an­fal­la­ren Dar­ren Bent. Myc­ket nytt i Wol­ves som sik­tar högt. Ivan Ca­va­le­rio är fort­fa­ran­de av­stängd.

Vik­tigt ny­kom­lings­mö­te. Mill­wall stod för en stark pre­miär bor­ta mot Not­ting­ham ut­an att få ut­del­ning. Ha­de en hel del nytt i pre­miä­rel­van. Bol­tons Sam­my Ame­o­bi är skadad sam­ti­digt som man även ser ut att få kla­ra sig ut­an Josh Ve­la.

Shef­fi­eld Wed­nes­day har en in­tres­sant trupp med fle­ra vas­sa al­ter­na­tiv i of­fen­si­ven men var en stor be­svi­kel­se i pre­miä­ren. Kan be­tyd­ligt bätt­re. Qu­e­ens PR har in­te alls fått det att stäm­ma un­der för­sä­song­en men vann nå­got över­ras­kan­de i pre­miä­ren.

Trots för­lus­ten stod Midd­les­brough för en helt okej in­sats på Mo­li­neux. Har väs­sat till of­fen­si­ven och ska ses med bra chans mot ny­kom­ling­en. Shef­fi­eld Uni­ted ha­de mar­gi­na­ler­na med sig vid fle­ra till­fäl­len i pre­miä­ren. Tuf­fa­re upp­gift här.

Re­a­ding var en po­si­tiv över­rask­ning när man slu­ta­de trea i Cham­pi­ons­hip för­ra sä­song­en. Var blekt un­der för­sä­song­en och över­ty­ga­de in­te alls mot Qu­e­ens PR. Ful­ham im­po­ne­ra­de med sin vas­sa of­fen­siv för­ra sä­song­en. Hop­pas ha Ke­vin Mc­do­nald spel­klar.

Halmstad har ba­ra för­lo­rat en av si­na sex se­nas­te mat­cher och fick det att loss­na re­jält mot Jön­kö­pings Söd­ra. Kom­mer till spel ut­an av­stäng­de mitt­fäl­ta­ren Ivo Pe­kal­ski. Ef­ter sju ra­ka mat­cher ut­an för­lust föll Si­ri­us tungt se­nast mot AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.